Kuldne Tõkkepuu 2010

Kuld­ne Tõk­ke­puu 2010 anti üle Lää­ne-Ees­ti Pääs­te­kes­ku­se Järva­maa päästeosakonnale

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) tänu­üri­tu­sel anti eile, 27. april­lil üle tänu­mee­ne Kuld­ne Tõk­ke­puu 2010 Lää­ne-Ees­ti Pääs­te­kes­ku­se Järva­maa pääs­te­osa­kon­na­le suu­re töö eest raud­teeo­hu­tuse­le kaa­sa aita­misel. Esma­kord­selt anti väl­ja OLE Tee­ne­te­mär­gid – need päl­vi­sid pika­aja­li­se raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se eest Riivo Sini­järv, Urve Miid­la ja Daniel Ditota.

„Kuld­se Tõk­ke­puu saa­mi­ne oli mul­le tohu­tu ülla­tus!“ sõnas Lää­ne-Ees­ti Pääs­te­kes­ku­se Järva­maa vanemspet­sia­list Kai­ret Kõl­jalg. „Meie aktiiv­ne koos­töö OLE­ga ohu­tuse ja enne­tu­se alal on kest­nud juba kaks aas­tat. Meie töö toi­mi­miseks on väga olu­li­ne, et leid­si­me endale nii hea koos­töö­part­ne­ri nagu Ope­ra­tion Life­sa­ver. Koos on olu­li­selt liht­sam asju teha. On ju meil ühi­ne ees­märk, mil­le poo­le lii­ku­da – õnne­tus­tes­se sat­tu­mis­te ja huk­ku­nu­te arvu vähe­ne­mi­ne. Sel aas­tal ole­me tei­nud loen­gud kõi­ki­des Järva­maa koo­li­de kuuen­da­tes klas­si­des. Mai­kuu tei­ses poo­les toi­mub ka ohu­tus­laa­ger, kuhu tuleb igast koolist üks võist­kond võist­le­ma, et näi­da­ta oma tead­mi­si ja oskusi,“ rää­kis Kai­ret Kõljalg.

“Lää­ne-Ees­ti Pääs­te­kes­ku­se Järva­maa pääs­te­osa­kond on olnud väga aktiiv­ne raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­ja sõl­tu­ma­ta sel­lest, et see ei ole otse­selt nen­de põhi­kir­ja­li­ne tege­vus,“ rää­kis MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets.

Kuld­se Tõk­ke­puu tänu­mee­ne anti väl­ja viien­dat kor­da. Kuld­ne Tõk­ke­puu antak­se üle isi­ku­le või orga­ni­sat­sioo­ni­le, kes on enim toe­ta­nud raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se aren­da­mist ning kel­le põhi­töö pole seo­tud raud­tee­ga ja/või raudteeohutusega.

Vara­semad Kuld­se Tõk­ke­puu laureaadid:

2006 – Tal­lin­na Lin­na­va­lit­sus (lin­na­pea Jüri Ratas)

2007 – Lii­vi­ka Juk­sar, Har­ju­maa noorsootöötaja

2008 – Kris­tii­ne Kau­ban­duse AS

2009 – Tar­mo Mii­lits, poltseidirektor

OLE tee­ne­te­mär­gid antak­se vää­ri­lis­te tee­ne­te eest raud­teeo­hu­tuse pro­pa­gee­ri­misel.  Tee­ne­te­mär­gid anne­ta­tak­se isi­ku­le, kes on vähe­malt 5 aas­ta jook­sul Ees­ti Vaba­rii­gi või välis­rii­gi koda­ni­ku­na sil­ma­paist­val moel kaa­sa aida­nud raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se aren­gu­le Ees­tis, või isi­ku­le, kel­le pro­fes­sio­naal­ne tege­vus aitas ära hoi­da ras­ke­te taga­jär­ge­de­ga raud­tee­juh­tu­mi ja/või intsidendi.

Eile­õh­tu­selt pidu­li­kul tänu­üri­tu­sel tut­vusta­ti läbi­vii­dud ja kavan­da­tud raud­teeo­hu­tus­pro­jek­te ning  täna­ti  tegi­ja­id. Anti üle pari­ma raud­teeo­hu­tus­ala­se esit­le­ja tun­nis­tus ning OLE tee­ne­te­mär­gid. Sõl­mi­ti lepin­gud uute part­ne­ri­te­ga, kel­le­ga hak­ka­me tege­ma koos­tööd raud­teeo­hu­tus­vald­kon­nas: Auden­tese Spor­di­klu­bi ning Ees­ti Puue­te­ga Ini­mes­te Koda.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets

MTÜ Ope­ra­tion Lifesaver

juha­tu­se esimees

EM ole@ole.ee

TL 615 6777

MB 504 5112

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) (www.ole.ee) tege­vu­se ees­mär­giks on algus­aas­ta­test pea­le olnud koon­da­da raud­teeo­hu­tust olu­li­seks pida­vaid ette­võt­teid, orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid, et läbi koor­di­nee­ri­tud tege­vu­se tõs­ta ela­ni­ke tead­lik­kust raud­teel varit­se­va­test ohtu­dest ning vähen­da­da see­lä­bi igal aas­tal röö­bas­tel huk­ku­nu­te arvu. OLE loo­di 19. novemb­ril 2004. aas­tal. OLE juhin­dub oma tege­vu­ses 1972. aas­tal Amee­ri­ka Raud­tee­de Assot­siat­sioo­ni, Riik­li­ku Raud­tee­reisi­ja­te Kor­po­rat­sioo­ni ja Raud­tee­de Eden­da­mise Ins­tituu­di poolt asu­ta­tud Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. (www.oli.org) töö põhi­mõ­te­test ning on sel­le sõsarorganisatsiooniks.