Pressiteade: ILCAD 2010

“Üle­ta raud­teed tur­va­li­selt!” Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­üle­sõi­tu­de Ohu­tus­päev Inter­na­tio­nal Level Cros­sing Awa­re­ness Day (ILCAD) 22. juu­nil 2010

(Pariis/Brüssel, 21. juuni 2010) Vaa­ta­ma­ta kõi­gi­le jõu­pin­gu­tus­te­le raud­tee­üle­sõi­tu­de näh­ta­va­maks ja tur­va­li­se­maks muut­mis­el saab üle­sõi­tu­del toi­mu­va­tes õnne­tus­tes igal aas­tal huk­ka ja vigas­ta­da lii­ga pal­ju sõi­du­ki­juh­te ja jala­käi­jad üle kogu maailma.

Pea kõik üle­sõi­tu­del toi­mu­vad õnne­tu­sed on tin­gi­tud liik­le­ja­te pool­sest keela­va­te foo­ri­de, jär­gi­miseks kohus­tus­li­ke liik­lus­mär­ki­de või liik­lus­ees­kir­ja säte­te eira­mi­sest. Vas­tu­pi­di­selt üld­levi­nud aru­saa­ma­le satu­vad raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­nud õnne­tus­tes­se paha­tih­ti just need liik­le­jad, kes ela­vad üle­sõi­du lähi­kon­nas ja kasu­ta­vad seda iga­päe­va­selt. Iga­päe­va­ne har­ju­mus haju­tab liik­le­ja­te tähe­le­pa­nu ja muu­dab nad hoo­li­ma­tuks, mil­lel võivad olla saa­tus­li­kud tagajärjed.

Õnne­tus­te arvu vähen­da­miseks tee­vad rii­gid jõu­pin­gu­tusi raud­tee­üle­sõi­tu­dest vaba­ne­miseks. Kuna maa­il­mas on sadu tuhan­deid raud­tee­üle­sõi­te ning nen­de lik­vi­dee­ri­mi­ne on seo­tud tohu­tu­te kulu­tus­te, pika­ajalis­te uurin­gu- ja raken­dus­prot­ses­si­de­ga, on üle­sõi­tu­de arvu vähen­da­mi­ne väga aega­nõu­dev prot­sess. See­tõt­tu män­gib­ki üle­sõi­du­õn­ne­tus­te arvu vähen­da­misel võt­me­rol­li ini­mes­te tea­vi­ta­mi­ne. Enam kui 45 rii­gi raud­tee- ja maan­tee­trans­por­di ette­võt­ted üle kogu maa­il­ma kor­ral­da­vad see­tõt­tu ühise Rah­vus­va­he­li­se Raud­tee­üle­sõi­tu­de Ohu­tus­päe­va (ILCAD). Ohu­tus­päe­va ees­mär­giks on tea­vi­ta­da ini­me­si sel­lest, et üle­sõi­du­õn­ne­tusi oleks või­ma­lik väl­ti­da, kui kõik täi­dak­sid liik­lus­ees­kir­jas keh­tes­ta­tud reeg­leid. Samu­ti käsit­le­tak­se tee­ma­sid, mis on seo­tud vale käi­tu­mi­se­ga üle­sõi­tu­del ja nen­de­ga läheduses.

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) osa­les aktiiv­selt juba esi­m­ese ELCAD‑i ette­val­mis­ta­misel ja läbi­vii­misel, mis toi­mus läi­nud aas­ta 25. juu­nil. OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets väl­jendab hea­meelt sel­le üle, et vaid mõne raud­tee­or­ga­ni­sat­sioo­ni eest­ve­da­misel sün­di­nud alga­tus on leid­nud kogu maa­il­mas seda­võrd jõu­list vas­tu­ka­ja. „Kül­lap oli vaja­dus nii­su­gu­se päe­va järe­le, mil maa­il­ma raud­tee- ja maan­tee­trans­por­di ette­võt­ted üle kogu maa­il­ma kut­su­vad nii jala­käi­ja­id kui auto­juh­te raud­tee üle­ta­misel ette­vaat­lik ole­ma, ammu ole­mas, meie liht­salt ütlesi­me sel­le väl­ja,“ sel­gi­tab Vahe­mets. Kui­gi Või­du­pü­ha ja jaa­ni­päe­va eel on ini­mes­tel pal­ju toi­me­ta­mist ning nen­de val­mis­olek raud­teeo­hu­tus­alaseid nõu­an­deid kuul­da võt­ta on tava­li­sest taga­si­hoid­li­kum, on Tamo Vahe­met­sa sõnul just nüüd õige aeg raud­tee­üle­tus­kohta­del keh­ti­va­te liik­lus­ees­kir­ja­de meel­de­tu­le­ta­miseks. „Loo­de­ta­vas­ti kos­tub 45 rii­gi raud­tee- ja maan­tee­trans­por­di ette­võ­te­te üles­kut­se raud­tee­üle­tus­kohta­del ette­vaat­lik ole­ma kõi­gi Ees­ti­maa liik­le­ja­te kõr­vu ning aitab hoi­da ini­mes­te elu ja ter­vist, mis on ju meie tege­vu­se pea­mi­ne ees­märk,“ arvas Tamo Vahemets.

Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­üle­sõi­tu­de Ohu­tus­päev kes­ken­dub ela­nik­kon­na tea­vi­ta­mise­le ja ohu­tu käi­tu­mise pro­pa­gee­ri­mise­le üle­sõi­tu­del ja nen­de piir­kon­nas. Kam­paa­nia tugi­neb eri­ne­va­te­le riik­li­ke­le üri­tus­tele­le, mis toi­mu­vad 22. juu­nil 2010 ühe­aeg­selt kõi­gis osale­va­tes rii­ki­des ja edas­ta­vad ühist sõnu­mit “Üle­ta raud­teed tur­va­li­selt!“! Lisaks kor­ralis­te­le või ala­li­selt toi­mu­va­te­le üri­tus­te­le kavan­da­tak­se viies maa­il­ma­jaos asu­va­tes rii­ki­des ka spet­siaal­seid tea­vi­tus­kam­paa­niaid: flaieri­te jaga­mi­ne üle­sõi­tu­del, koo­li­des, auto­koo­li­des, skau­di­klu­bi­des jne, pla­ka­tid raud­tee­jaama­des ja muu­des käi­da­va­tes kohta­des, rek­laam raa­dios ja tele­vi­sioo­nis, sise­riik­li­kud ja rah­vus­va­he­li­sed pressikonverentsid.

Pro­jek­ti on kaa­sa­tud maan­tee­trans­por­di sek­tor, riik­li­kud ins­ti­tut­sioo­nid, raud­tee-ette­võt­ted, raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri­et­te­võt­ted, polit­sei, raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vad mit­te­tu­lun­dus­ühin­gud enam kui 45 rii­gist, nagu ka Euroo­pa ja üle­maa­ilm­sed raud­tee­or­ga­ni­sat­sioo­nid (CER, EIM, UIC), Ope­ra­tion Life­sa­ver (OL), Euroo­pa Trans­por­di­ohu­tuse Nõu­ko­gu (ETSC), Euroo­pa Raud­tee­üle­sõi­tu­de Foo­rum (ELCF) ja Euroo­pa Raud­tee­agen­tuur (ERA).

Käes­ole­val aas­tal ühi­ne­sid kam­paa­niaga ka ÜRO Euroo­pa majan­dus­ko­mis­jo­ni trans­por­di­di­vis­jon, Ladi­na-Amee­ri­ka Raud­tee­de Assot­siat­sioon (ALAF) ja Aust­raa­lia-Aasia Raud­tee­de Assot­siat­sioon (ARA).

ILCAD‑i kam­paa­nias osa­leb aktiiv­selt ka Euroo­pa Komis­jon. April­lis 2010 kor­ral­das DG Move raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le pühen­da­tud töötoa ja rahas­tas Euroo­pa sõi­du­ki­juhti­de­le ja jala­käi­ja­te­le suu­na­tud, riik­li­ke kam­paa­nia­te käi­gus kasu­ta­ta­va videok­li­pi valmistamist.

Detail­se­mat infot õigest käi­tu­mi­sest ja valele käi­tu­mise­le raud­tee­üle­sõi­tu­del tähe­le­pa­nu juh­ti­vat tea­vi­tus­ma­ter­ja­li on või­ma­lik lei­da raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le pühen­da­tud vee­bi­leh­te­delt www.levelcrossing.net, www.ilcad.org ja www.operationlifesaver.eu

Toi­me­ta­ja­te­le:
Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­üle­sõi­tu­de Ohu­tus­päev kas­vas väl­ja edu­kalt läbi vii­dud Euroo­pa Raud­tee­üle­sõi­tu­de Tea­be­päe­vast, mis lei­dis aset 25. juu­nil 2009 27 rii­gis ja mil­le ees­mär­giks oli tähe­le­pa­nu juh­ti­mi­ne ohtu­de­le ja vää­ra­le käi­tu­mise­le raudteeülesõitudel.
Raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­nud õnne­tus­tes huk­ku­nud moo­dus­ta­vad Euroo­pas kogu­tud and­me­te põh­jal 2% kõi­gist maan­tee­õn­ne­tus­tes huk­ku­nu­test, kuid ter­velt ühe kol­man­di­ku kõi­gist raud­tee­õn­ne­tus­tes huk­ku­nu­test. Osale­va­te rii­ki­de maan­tee­trans­por­di ja raud­tee­or­ga­ni­sat­sioo­nid mõis­ta­vad oma ühist vas­tu­tust ja on otsus­ta­nud kor­ral­da­da ela­nik­kon­na pare­maks tea­vi­ta­miseks ohu­tus­päe­vi, mil­le ees­mär­giks on eden­da­da ohu­tut käi­tu­mist raud­tee­üle­sõi­tu­del. Lisaks selle­le on pal­jud neist orga­ni­sat­sioo­ni­dest ühi­ne­nud ka Euroo­pa Liidu alga­ta­tud Euroo­pa Maan­teeo­hu­tus­har­ta­ga. Har­ta ees­mär­giks on aren­da­da konk­reet­seid tege­vu­si, hin­na­ta läbi­viidu tule­mu­si ja suu­ren­da­da ela­nik­kon­na tead­lik­kust koge­mus­te vahe­ta­mise teel. Nii loo­de­tak­se vähen­da­da liik­lusõn­ne­tus­te arvu ja lisa­da indi­vi­duaal­se­te­le või ühis­te­le alga­tus­te­le Euroo­pa dimensioon.

Ees­tis viib ohu­tusäe­va läbi Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia ning õla on alla pan­nud ka Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet, AS Ees­ti Raud­tee ja AS Edelaraudtee.

 

Lis­a­in­fot rah­vus­va­he­li­se üri­tu­se koh­ta saab:

Ohu­tu­su­päe­va vee­bi­le­he­külg — www.ilcad.com

Inter­na­tio­nal Union of Railways (UIC)
Isa­bel­le Fonverne
Pro­jects Officer, Safe­ty & Interoperability
T: + 33 1 44 49 20 91
e‑mail: fonverne@uic.org

Lies­beth de Jong
UIC Press Relations
T: + 33 1 44 49 20 53
e‑mail: dejong@uic.org 

Com­mu­nity of Euro­pean Railway and Inf­rastruc­tu­re Com­pa­nies (CER)
Eva Böckle
CER Press & Com­mu­nica­tions Manager
T: + 32 2 213 08 90
e‑mail: Eva.Boeckle@cer.be

Euro­pean Rail Inf­rastruc­tu­re Mana­gers (EIM)
Joha­na Grohova
EIM Pub­lic Affairs Manager
T: + 32 2 234 37 70
e‑mail: Johana.Grohova@eimrail.org

Euro­pean Level Cros­sing Forum (ELCF)
Alan Davies, Chairman
T:  +44 20 3142 5371
e‑mail: alan.davies@rssb.co.uk

Euro­pean Trans­port Safe­ty Council (ETSC)
Ilyas Daoud
Pro­ject Officer
T: + 32 2 230 41 06
e‑mail: ilyas.daoud@etsc.eu

Ope­ra­tion Life­sa­ver (OL)
Tamo Vahe­mets (OL Estonia)
Chair­man of the Mana­ge­ment Board
T: + 37 2 504 5112
e‑mail: tamo@operationlifesaver.eu