ILCAD 2013

ÜRO majan­dus­ko­mis­jo­ni kor­ral­da­tud üle­maa­ilm­se liik­lus­ohu­tus­nä­da­la raa­mes toi­muv viies rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD) leiab aset 7. mail 2013 ÜRO hoo­nes Genfis

Parii­sis, 29. April­lil 2013, 7. mail kor­ral­da­vad UNECE, UIC ja nen­de koos­töö­part­ne­rid viien­da rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ILCAD, mis kes­ken­dub hari­dus­li­ke meet­me­te raken­da­mise­le tur­va­li­se liik­lus­käi­tu­mise pro­pa­gee­ri­misel raud­tee­üle­sõi­tu­del ja nen­de lähe­duses. Sünd­mu­se­ga seo­tud üri­tu­sed toi­mu­vad ühel ajal enam kui 42 maa­il­ma rii­gis ning nad edas­ta­vad ühist ILCA­Di sõnu­mit: “Käi­tu raud­tee­üle­sõi­tu­del ohu­tult!” (“Act safely at level cros­sings!”). Lisaks ohu­tus­päe­va­le toi­mu­vad kõi­gis neis rii­ki­des aas­ta­ring­selt ka muud raud­teeo­hu­tus­al­sed ettevõtmised.

7. mail kell 10.00 kuni 13.00 toi­mu­val rah­vus­va­he­li­sel pres­si­kon­ve­rent­sil ja ümar­laua­dis­kus­sioo­nil rõhu­ta­ta­ka­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse olulisust.

Eva Mol­nar, ÜRO majan­dus­ko­mis­jo­ni trans­por­di­di­vis­jo­ni direk­tor sel­gi­tas: “Raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­vad kok­ku­põr­ked too­vad enda­ga sage­li kaa­sa traa­gili­si taga­jär­gi ja elu­de kao­tust. Tih­ti kao­tab elu roh­kem kui üks ini­me­ne ja tih­ti on need ini­me­sed pärit samast kogu­kon­nast, mis ei pruu­gi kuna­gi sel­lest kao­tu­sest üle saa­da. Sel­li­se tra­göö­diaga on ras­ke toi­me tul­la, kuna on tõe­näo­li­ne, et seda oleks või­nud ära hoi­da. Juba iid­se­test aega­dest on ini­me­sed kogu­kon­di moo­dus­ta­des koon­du­nud sel­leks, et luua tin­gi­mu­sed oma kogu­kon­na liik­me­te õit­sen­guks ning loo­nud reeg­leid ja ins­ti­tut­sioo­ne kogu­kon­na liik­me­te kait­se­ks. Liik­lusõn­ne­tus­te ära­hoid­mi­ne on samu­ti nii ühis­kon­na kui ka üksikisi­ku­te üles­an­deks. UNECE mais­maa­trans­por­di komis­jon ja eri­ti meie Liik­lus­ohu­tuse Foo­rum on loo­nud ter­vik­li­ku sea­dus­and­li­ku baasi, mille­le saa­me tugi­ne­da, et paren­da­da koos­töös ILCA­Di­ga ohu­tust raud­tee­üle­sõi­tu­del (1968. aas­ta maan­tee­liik­lust käsit­lev Vii­ni kon­vent­sioon ja 1968. aas­ta liik­lus­mär­gis­tust käsit­lev Vii­ni kon­vent­sioon). Koos suu­da­me me asju muuta!”

Alan Davies, RSSB, Euroo­pa raud­tee­üle­sõi­tu­de foo­ru­mi ELCF esi­mees lisas: “Euroo­pa Liidu tee­del liik­lusõn­ne­tus­tes sur­ma saa­nud ini­mes­te arv on vii­ma­se 12 aas­ta jook­sul vähe­ne­nud 50%. Sel­lest hoo­li­ma­ta huk­kub igal aas­tal raud­tee­õle­sõi­tu­del sadu ini­me­si. Ena­mas­ti on õnne­tu­sed tin­gi­tud jala­käi­ja­te, jalg­rat­tu­ri­te ja auto­juhti­de pool­sest raud­tee­üle­sõi­tu­del keh­ti­va­te reeg­li­te eiramisest.

Ini­me­sed pea­vad ole­ma tead­li­kud oma rik­ku­mis­te taga­jär­ge­dest, et nad käi­tuk­sid raud­tee­üle­sõi­tu­del õiges­ti ja ohu­tult. ILCAD koondab maan­tee- ja raut­deeo­hu­tus­eks­per­te, kes on võt­nud enda süda­me­as­jaks vähen­da­da raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­va­te õnne­tus­te ja neis huk­ku­nud ini­mes­te arvu.”

Jean-Pier­re Loubi­noux, UIC pea­di­rek­tor, lisas: “UIC‑l on hea­meel koor­di­nee­ri­da juba viien­dat aas­tat sel­list rah­vus­va­he­list ette­võt­mist nagu ILCAD, mis hõl­mab nii pal­jusid rii­ke ja part­ne­reid eri­ne­va­telt elu­ala­delt üle kogu maa­il­ma. Me ole­me eri­ti uhked sel­le üle, et meid toe­tab sel­li­ne tun­nus­ta­tud orga­ni­sat­sioon nagu ÜRO majanduskomisjon.”

ILCA­Di üri­tu­sed juha­ta­vad ühiselt sis­se Eva Mol­nar, UNECE trans­por­di­di­vis­jo­ni direk­tor, Jerzy Wis­niews­ki, UIC põhi­väär­tus­te osa­kon­na direk­tor ja Alan Davies, RSSB, Euroo­pa Raud­tee­üle­sõi­tu­de Foo­ru­mi (ELCF) esimees.

Põhi­et­te­kand­jad Ees­tist, Kree­kast, Indiast, Itaa­liast, Švei­tist ja Ühend­ku­ning­rii­gist arut­le­vad kol­me E tee­mal: Engi­nee­ring (teh­ni­li­sed lahen­dus­ed), Enforce­ment (järel­val­ve) ja Educa­tion (tea­vi­tus­töö), mil­le ees­mär­giks on raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­olu­kor­ra parendamine.

Lisaks põhi­üri­tu­se­le toi­mu­vad veel pla­ka­ti­te all­kir­jas­ta­mise tse­re­moo­nia ja näi­tu­se ava­mi­ne, kus on eks­po­nee­ri­tud las­te raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tust käsit­le­va­le joo­nis­tus­võist­luse­le saa­de­tud tööd, UIC poolt ILCA­Di parn­te­ri­te­le val­mis­ta­tud pla­ka­tid ja ILCA­Di part­ne­ri­te poolt viie kon­ti­nen­di eri­ne­va­tes rii­ki­des val­mis­ta­tud kampaaniaplakatid.

Üri­tus­te prog­ramm ja info regist­ree­ri­mise koh­ta on kät­te­saa­dav aad­res­sil http://www.unece.org/trans/roadsafe/2nd_grs_week/programme.html. Külas­ta­ge ka ILCA­Di kodu­leh­te aad­res­sil www.ilcad.org

Kas tead­si­te, et?

  • Euroo­pa Liidu Raud­tee­ame­ti (ERA) and­meil huk­kus 2011. aas­tal raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­nud õnne­tus­test 304 ini­mest, mida on 304 võr­ra lii­ga pal­ju! See arv moo­dus­tab 30% kõi­gist Euroo­pa Liidu raud­tee­del huk­ku­nu­test ja 1,2% kõi­gist liik­lusõn­ne­tus­tes huk­ku­nu­test. See on väi­ke prob­leem maan­tee­trans­por­di jaoks, kuid hii­gel­suur prob­leem raudteedele.
  • Pea 98% kõi­gist raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­nud õnne­tus­test (väha­malt Euroo­pas) on põh­jus­ta­tud liik­le­ja­te ja jala­käi­ja­te vää­rast käi­tu­mi­sest, kes ei jär­gi liik­lus­mär­ke ja foo­re. Hari­li­kult ela­vad ja töö­ta­vad need ini­me­sed raud­tee­üle­sõi­tu­de lähistel.
  • 90 km/h sõit­val ron­gil kulub pidur­da­miseks kuni 1200 meet­rit, sõl­tu­valt ron­gi kaa­lust. 100 km/h sõit­va sõi­du­au­to pidur­dus­tee­kond on 80 meetrit.
  • Pranst­su­se raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri­et­te­võt­te Rése­au Fer­ré de France (RFF) and­me­tel lõpp­e­vad 50% ron­gi ja auto kok­ku­põr­ge­test sur­ma­juh­tu­mi­ga. Tava­li­se liik­lusõn­ne­tu­se puhul on see arv kõi­gest 5%.

Mär­kus toimetajatele: 

  • Mais 2012 vas­tu võe­tud pea­as­samb­lee otsus nr 66/260 teeb ÜRO piir­kond­li­ke­le komis­jo­ni­de­le üles­an­deks kor­ral­da­da 6–12 mail 2013 toi­mu­va ÜRO üle­maa­ilm­se liik­lus­ohu­tus­nä­da­la raa­mes üri­tusi ela­nik­kon­na tead­li­ku­se suu­ren­da­miseks liik­lu­ses varit­se­va­test ohtudest.
  • ILCA­Di kor­ral­dab Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­de Kon­fö­de­rat­sioon UIC kogu maa­il­ma raud­tee­sek­to­ri toel, suu­ren­da­maks liik­le­ja­te tead­lik­kust raud­tee­üle­sõi­tu­de­ga seo­tud riskidest.

UIC
Inter­na­tio­nal Union of Railways
16 rue Jean Rey
F‑75015 PARIS
Tel: + 33 1 44 49 20 91; + 33 1 44 49 21 33
Email:
Isa­bel­le Fon­ver­ne fonverne@uic.org
M. De Cos­sart decossart@uic.org

Uni­ted Nations Eco­no­mic Com­mis­sion for Europe
Infor­ma­tion Unit
Palais des Nations
CH-1211 Gene­va 10
Switzerland
Tel.: +41 (0) 22 917 44 44
Fax: +41 (0) 22 917 05 05
Email: info.ece@unece.org