Raudteeohutuse kampaania “Märka rongi“

Pres­si­tea­de
01.07.2013

Täna, 1. juu­lil algab Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti (TJA) ja MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) raud­teeo­hu­tuse kam­paa­nia “Mär­ka ron­gi“. Kam­paa­nia ees­mär­giks on pöö­ra­ta liik­le­ja­te tähe­le­pa­nu uute, täna­sest lii­ni­le mine­va­te ron­gi­de­ga seo­tud muu­da­tus­te­le ning kut­su­da kõi­ki üles jär­gi­ma liik­lus­reeg­leid ja ohu­tus­ju­hi­seid raud­tee üle­ta­misel, ron­gi sise­ne­misel ja sealt väl­ju­misel, samu­ti raud­tee piir­kon­nas lii­ku­misel. Kam­paa­nia toi­mub juu­list augus­ti­ni üle Eesti.

Kui­võrd uued ron­gid on kii­re­mad, vaik­se­mad ja teist­su­gu­se väl­ja­nä­ge­mi­se­ga, muu­tub har­ju­mus­pä­ra­ne liik­lus­kesk­kond nii ron­gi­ga liik­le­ja­le, raud­teed üle­ta­va­le jala­käi­ja­le ja auto­ju­hi­le kui ka raud­tee lähe­duses lii­ku­va­le ini­me­se­le. See­tõt­tu tuleb ohu­tust sil­mas pida­des olla seni­sest veel­gi tähelepanelikum.

Mak­si­maal­sed sõi­du­kii­ru­sed uute ron­gi­de tule­ku­ga küll esial­gu ei muu­tu, kuid liik­le­ja peab arves­ta­ma sel­le­ga, et uute ron­gi­de kii­ren­dus kohalt­võ­tult on märk­sa suu­rem ning raud­tee üle­ta­mi­ne vahe­tult ron­gi eest on seni­sest veel­gi oht­li­kum. Arves­ta­ma peab ka sel­le­ga, et uued ron­gid teki­ta­vad olu­li­selt vähem müra, mis­tõt­tu võib lähe­ne­va ron­gi mär­ka­mi­ne osu­tu­da ras­ke­maks. Lisaks muu­tub ron­gi­de sõi­du­plaan tihe­da­maks, see­tõt­tu on vaja­lik olla eri­ti tähe­le­pa­ne­lik üle­käi­ku­del ja oote­plat­vormi­del liikudes.

 

Kam­paa­niaga pan­nak­se ini­mes­te­le süda­me­le, et õnne­tus­te väl­ti­miseks raud­tee­liik­lu­ses tuleb ala­ti toi­mi­da vas­ta­valt ohutusreeglitele:

  • Raud­teed tohib üle­ta­da ainult sel­leks ette­näh­tud kohtades;
  • Raud­teed üle­ta­des tuleb olla tähe­le­pa­ne­lik ning veen­du­da vaa­da­tes ja kuu­la­tes, et lähe­ne­mas pole ron­gi, vedu­rit, dre­sii­ni või mõn­da muud raud­tee­röö­bas­tel lii­ku­vat sõidukit;
  • Lähe­ne­va­le röö­bas­sõi­du­ki­le peab jala­käi­ja ala­ti teed andma;
  • Raud­teel kõn­di­mi­ne on keelatud;
  • Raud­tee lähi­mas ümb­ru­ses tohib vii­bi­da vaid raud­tee üle­ta­miseks ja rei­si­ron­gi­le minekuks või sel­lelt tulekuks;
  • Röö­bas­sõi­du­ki­le teed andes tuleb seis­ta raud­teest vähe­malt 5 meet­ri kaugusel;
  • Jaa­mas pea­tu­nud ron­gi eest raud­teed üle­ta­des tuleb olla eri­ti tähelepanelik;
  • Kol­la­ne joon oote­plat­vor­mil tähis­tab ohu­tut kau­gust pea­tu­vast rongist;
  • Lap­se­vank­riga oote­plat­vor­mil vii­bi­des tuleb fik­see­ri­da vank­ri pidurid.
Vaa­ta MÄRKA RONGI kam­paa­nia veebilehte

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspetsialist
Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
667 2031, 50 11 585
Anu.Volma@tja.ee

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esimees
504 5112
tamo@operationlifesaver.eu

 

Meediamaterjalid

 

Kam­paa­nia video /.mp4 ”Mär­ka ron­gi” pos­ter A3 / RGB /.pdf