JÕULUKAMPAANIA 2014 — Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.

Jõu­lud on tore aeg pal­ju­de tore­da­te kom­me­te­ga. Kind­las­ti tuuak­se tup­pa iga­vi­ku­li­sust süm­bo­li­see­riv kuu­se­puu. Jõu­lu­laua­lt ei puudu jõu­lu­praad, hapu­kap­sad, veri­vors­tid poh­la­moosi ja mari­nee­ri­tud kõr­vit­sa­ga ning loo­mu­li­kult pipar­koo­gid. Jõu­lud on lähe­das­te mee­les­pi­da­mise aeg – ollak­se koos roh­kem kui tava­li­selt ning tehak­se üks­teis­te­le kingitusi.

Ent jõu­lud on ka endas­se vaa­ta­mise aeg, mil oleks hea oma väär­tus­hin­nan­gu­tes väi­ke inven­tuur teha. Kõik tööd, tege­mised ja tun­ded taas täht­su­se jär­je­kor­da sea­da. Mee­nu­ta­da tore­daid het­ki lõpp­e­vast aas­ta­st ning teha plaa­ne tule­va­seks. Meil oleks väga hea meel, kui tule­vi­ku­le mõel­des esi­tak­si­te endale küsi­mu­se: mida peaksin tege­ma, et minu ega lähe­das­te­ga ei juh­tuks tule­val aas­tal mida­gi eba­meel­di­vat? Loo­mu­li­kult ei saa kõi­ki õnne­tusi enne­ta­da ega ping­sa mõt­te­töö­ga ära hoi­da. Küll aga ümb­rit­seb meid hul­ga­li­selt ohte, mida saa­me edu­kalt väl­ti­da mõel­des nen­de ise­loo­mu endale sel­geks ning aida­tes ka oma lähe­das­tel nen­dest aru saa­da. Edasi pole­gi teha muud, kui olla 100% kohal kõik­jal, st mit­te mõel­da näi­teks raud­tee üle­ta­misel mille­le­gi muu­le kui vaid sel­le tur­va­li­se­le  ületamisele.

Kui­gi OLE on pik­ki aas­ta­id läbi vii­nud eri­ne­vaid ohu­tus­kam­paa­niaid, mis seda liht­sat tõde meel­de tule­ta­vad, suu­re­nes lõpp­e­val aas­tal ome­ti raud­teel toi­mu­nud liik­lusõn­ne­tus­te arv. See kurb fakt kõne­leb sel­get keelt sel­lest, et OLE‑l ja tema koos­töö­part­ne­ri­tel ning mõt­te­kaas­las­tel ja vaba­taht­li­kel on veel väga pal­ju teha, et muu­ta raud­tee üle­ta­mi­ne tead­likuks teoks, mil ohu­tus sea­tak­se esi­me­se­le kohale.

Jõu­lud on käes ning ala­nud on ka meie tra­dit­sioo­ni­li­ne jõu­lu­kam­paa­nia. Loo­da­me väga, et meie kam­paa­nia sõnum jõuab ini­mes­te­ni. Tule­tab nei­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla eri­ti tähe­le­pa­ne­lik ja ala­ti veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas. OLE eest­ve­da­misel toi­muv jõu­lu­kam­paa­nia viiak­se läbi 15.–25. det­semb­ri­ni ning tra­dit­sioo­ni­li­selt on sõnum: „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“

Kam­paa­nia ajal näe­vad ilma­val­gust OLE poolt val­mis­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid, mil­le pea­te­ge­las­teks on met­sast jõu­lu­kuuske too­ma läi­nud pere­isa ning teda kodus oota­vad lähe­da­sed. Pere­isa jõuab küll koju, kuid kli­pis antak­se mõis­ta, et kõik või­nuks min­na ka tei­si­ti. Loo­da­me, et väl­ja­töö­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid aita­vad kaa­sa selle­le, et üks­ki jõu­lu­soov ei jääks edasi ütlemata.

Telekli­pi­le on toeks ka kõi­ki­des Ees­ti raa­dio­jaama­des kõlav rek­laam, post­rid täna­va­tel ning print­rek­laa­mid trü­ki­mee­dias. Lisaks jät­kab OLE raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te läbi­vii­mist koolides.

Tur­va­list jõuluaega!
Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia

 

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.

 

Kampaania materjalid

Raa­dio­rek­laam

Digi­pla­kat

 

Lae alla

Pos­ter A4 / ee / RGB / Coated – .pdf Digi­pla­kat 1280×720.mp4 / 16:9 TV klipp – 30 sec 1280×720.mp4 / 16:9