PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania „SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU“

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga tule­ta­vad taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga tähe­le­pa­ne­lik ja enne sel­le üle­ta­ma asu­mist kind­las­ti veen­du­da, et rong ei ole lähenemas.

OLE eest­ve­da­misel viiak­se tra­dit­sioo­ni­li­ne jõu­lu­kam­paa­nia läbi juba kahe­teist­küm­nen­dat kor­da. Käes­ole­val aas­tal  toi­mub see aja­va­he­mi­kus 15.–26. det­sem­ber ja kan­nab sõnu­mit  „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“

OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets: „Ron­gid on üheks tur­va­li­sei­maks trans­por­di­va­hen­diks. Samas oma suu­re mas­si ja pika pidur­dus­tee­kon­na tõt­tu on nad meie liik­lu­ses suu­ri­maks ohu­al­li­kaks. See­tõt­tu tuleb raud­tee üle­ta­misel lõpe­ta­da kõik tähe­le­pa­nu haju­ta­vad tege­vu­sed ja kes­ken­du­da raud­tee tur­va­li­se­le üle­ta­mise­le. Mär­ga­tes ron­gi lähe­ne­mas tuleb jää­da ohu­tus­se kau­gu­ses­se ja las­ta rong läbi” lisas Vahemets

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Anvar Salo­met­sa sõnul on ka sel aas­tal pal­ju­de traa­gi­lis­te taga­jär­ge­de­ga int­si­den­ti­de põh­ju­seks hoo­le­tus ja ohu­tus­nõue­te eira­mi­ne. “Õnne­tusi raud­teel saa­me ära hoi­da üks­nes kõi­ki­de osa­pool­te, seal hul­gas liik­le­ja­te, panus­ta­misel. TJA koos­töös raud­tee-ette­võt­ja­te ja OLE-ga tege­leb jär­je­pi­de­valt raud­tee­võr­gus­ti­ku aren­da­mise ning paral­leel­selt ohu­tus­ala­se tea­vi­tu­se­ga, kuid sel­lest üksi ei pii­sa. Kui­võrd raud­tee on kõr­gen­da­tud ohu­ga piir­kond, siis on just liik­le­ja see, kes saab õnne­tusi ära hoi­da tähe­le­pa­ne­li­ku ja tead­li­ku käi­tu­mi­se­ga. OLE kam­paa­niad män­givad ele­men­taar­se­te ohu­tus­reeg­li­te vii­misel liik­le­ja­te­ni väga olu­list rol­li,” lisas Salomets.

PPA juh­tiv­kor­ra­kait­se­amet­nik Riho Tänaku sõnul tule­tab polit­sei  det­semb­ri tei­ses poo­les liik­le­ja­te­le järe­le­val­ve käi­gus meel­de ohu­tus­nõu­de­id raud­tee üle­tus­ko­hal. “Jäl­gi­me eelkõi­ge seda, kui­das jala­käi­jad ja auto­ju­hid raud­tee üle­ta­mist keela­vast foo­ri­tu­lest kin­ni pea­vad. Samas juhi­me tähe­le­pa­nu ka selle­le, mil­li­seid ohte võib kaa­sa tuua raud­teel jalg­si lii­ku­mi­ne,“ rää­kis Tänak.

Kam­paa­nia visuaalid kes­ken­du­vad kodus­te­le pidu­li­ke het­ke­de ette­val­mis­ta­va­te­le tege­vus­te­le. Loo­da­me, et meie rek­laam­ma­ter­ja­lid ja vali­tud mee­dia­ka­na­lid aita­vad kaa­sa ohu­tus­sõ­nu­mi jõud­miseks iga­ühe­ni ja et me kõik saak­si­me oma jõu­lu­soo­vid lähe­das­te­le kenas­ti edasi anda.

Kam­paa­niat toe­ta­vad: Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet, Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet, Maan­tee­amet, Päästeamet

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esi­mees – tegevjuht
tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112
www.ole.ee

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail. 

Kampaania materjalid

TV rek­laam

Pos­ter “Ehe” A4 / RGB Pos­ter “Pipar­koo­gid” A4 / RGB Pos­ter “Ehe” 3000x4245px Pos­ter “Pipar­koo­gid” 3000x4245px Ehte klipp 10sec / 22,4MB / .mp4 Pipar­koo­gi klipp 10sec / 22,9MB / .mp4 Raa­dio­rek­laam 10sec / .MP3