2015. a uuritud raudteeliiklusõnnetuste aastaaruanne

ohtusjuurdluse-keskus-logo

Ees­sõ­na

Läh­tu­des 2004/49/EÜ Euroo­pa Par­la­men­di ja Nõu­ko­gu „Raud­tee­de ohu­tuse direk­tii­vist“, alusta­ti Ees­tis raud­tee­liik­lusõn­ne­tus­te ohu­tus­juurd­lus­te läbi­vii­mist 31. märt­sist 2004. 1. jaa­nua­rist 2012 koon­da­ti kol­me eri­ne­va trans­por­di­lii­gi ohu­tus­juurd­lus­te kor­ral­da­mi­ne Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi eri­lis­te õigus­te­ga üht­ses­se Ohu­tus­juurd­lu­se Kes­ku­ses­se.

Ees­tis keh­tib „Raud­tee­de ohu­tuse direk­tii­vi­ga“ 2004/49/EÜ ident­ne raud­teeo­hu­tust mõju­ta­va­te juh­tu­mi­te klas­si­fi­kat­sioon. Siia kuu­lu­vad õnne­tus­juh­tum, tõsi­ne õnne­tus­juh­tum ja vahe­juh­tum. 2015. aas­ta jook­sul ei toi­mu­nud ühte­gi tõsist õnne­tus­juh­tu­mit. Ohu­tus­juurd­lu­se Kes­ku­sel on sea­dus­lik kohus­tus uuri­da kõi­ki juh­tu­meid, mil­le kohus­tus on liik­mes­rii­ki­de­le pan­dud ohu­tus­di­rek­tii­vi­ga.

Raud­tee­õn­ne­tus­te ohu­tus­juurd­lus­te läbi­vii­mi­ne toi­mub vas­ta­valt ohu­tus­di­rek­tii­vi­ga koos­kõ­las ole­va­te Ees­ti Vaba­rii­gi õigusak­ti­des sätes­ta­tud normi­de­le. Ohu­tus­juurd­lu­sed on sõl­tu­ma­tud ja nen­de ees­märk on suu­na­tud raud­teeo­hu­tuse suu­ren­da­mise­le ning raud­tee­liik­lusõn­ne­tus­te hul­ga vähen­da­mise­le.

Laeva‑, len­nu- ja raud­tee­õn­ne­tus­te ohu­tus­juurd­lus­te läbi­vii­mise eest vas­tu­ta­vad amet­ni­kud on üht­se mul­ti­mo­daal­se Ohu­tus­juurd­lu­se Kes­ku­se loo­mi­sest ala­tes õppi­nud tund­ma üks­tei­se töö­vald­kon­di ja tee­vad vaja­du­sel oma­va­he­list koos­tööd, assis­tee­ri­des juh­ti­vuu­ri­ja pal­vel oma kol­lee­gi toi­min­gu­te juu­res.

Ohu­tus­juurd­lu­se Kes­kus osa­les 2015. a jook­sul Euroo­pa Komis­jo­ni init­sia­tiivil toi­mu­nud ja Euroo­pa Raud­tee­agen­tuu­ri poolt Ees­ti raud­tee­sek­to­ris läbi­vii­dud hin­da­mises, mil­le lõp­li­kud tule­mu­sed aval­da­tak­se järg­misel, 2016. aas­tal. Ohu­tus­juurd­lu­se Kes­kus tegi aas­ta jook­sul ette­val­mis­tusi hin­da­mise käi­gus üles ker­ki­nud küsi­mus­te­le oma­pool­se­te sei­su­kohta­de väl­ja­töö­ta­miseks ja vaja­li­ke täien­da­va­te meet­me­te raken­da­miseks.


Aas­ta­aru­an­ne 2015