2015. a uuritud raudteeliiklusõnnetuste aastaaruanne

ohtusjuurdluse-keskus-logo

Eessõna

Lähtudes 2004/49/EÜ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu „Raudteede ohutuse direktiivist“, alustati Eestis raudteeliiklusõnnetuste ohutusjuurdluste läbiviimist 31. märtsist 2004. 1. jaanuarist 2012 koondati kolme erineva transpordiliigi ohutusjuurdluste korraldamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriliste õigustega ühtsesse Ohutusjuurdluse Keskusesse.

Eestis kehtib „Raudteede ohutuse direktiiviga“ 2004/49/EÜ identne raudteeohutust mõjutavate juhtumite klassifikatsioon. Siia kuuluvad õnnetusjuhtum, tõsine õnnetusjuhtum ja vahejuhtum. 2015. aasta jooksul ei toimunud ühtegi tõsist õnnetusjuhtumit. Ohutusjuurdluse Keskusel on seaduslik kohustus uurida kõiki juhtumeid, mille kohustus on liikmesriikidele pandud ohutusdirektiiviga.

Raudteeõnnetuste ohutusjuurdluste läbiviimine toimub vastavalt ohutusdirektiiviga kooskõlas olevate Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud normidele. Ohutusjuurdlused on sõltumatud ja nende eesmärk on suunatud raudteeohutuse suurendamisele ning raudteeliiklusõnnetuste hulga vähendamisele.

Laeva-, lennu- ja raudteeõnnetuste ohutusjuurdluste läbiviimise eest vastutavad ametnikud on ühtse multimodaalse Ohutusjuurdluse Keskuse loomisest alates õppinud tundma üksteise töövaldkondi ja teevad vajadusel omavahelist koostööd, assisteerides juhtivuurija palvel oma kolleegi toimingute juures.

Ohutusjuurdluse Keskus osales 2015. a jooksul Euroopa Komisjoni initsiatiivil toimunud ja Euroopa Raudteeagentuuri poolt Eesti raudteesektoris läbiviidud hindamises, mille lõplikud tulemused avaldatakse järgmisel, 2016. aastal. Ohutusjuurdluse Keskus tegi aasta jooksul ettevalmistusi hindamise käigus üles kerkinud küsimustele omapoolsete seisukohtade väljatöötamiseks ja vajalike täiendavate meetmete rakendamiseks.


Aastaaruanne 2015