Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi”

26.04.2018 algab tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab käes­ole­val aas­tal sõnu­mit „Aga mina lasen ron­gi läbi”.

Kam­paa­nia ees­märk on tule­ta­da meel­de, et raud­tee tur­va­li­seks üle­ta­miseks on esma­ne vas­tu­tus just raud­tee üle­ta­jal.

2017 aas­tal huk­kus raud­teel 13 ini­mest. Ena­mus neist traa­gi­li­selt lõpp­e­nud õnne­tus­test oleks või­nud olla ole­ma­ta kui raud­tee üle­ta­misel liik­le­jad pöö­ra­nuks roh­kem tähe­le­pa­nu esmas­te ohu­tus­nõue­te täit­mis­e­le.

“Liik­le­jad peaksid enes­te­le tead­vus­ta­ma, et otsa­sõi­du väl­ti­miseks saab vedu­ri­juht kasu­ta­da ainult hoia­tus­sig­naa­li ja pidu­rit, kus­juu­res kau­ba­ron­gi pidur­dus­tee­kon­naks võib kuju­ne­da kuni kaks kilo­meet­rit”, ütles Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ja lisas, et  “raud­tee taris­tuid hal­da­va­te ette­võ­te­te poolt pai­gal­da­ta­vad  täien­da­vad ohu­tus­meet­med,  tur­va­mär­gis­tu­sest kuni tõk­ke­puuni, aita­vad küll kaa­sa ohu­ala ja lähe­ne­va ron­gi mär­ka­mise­le, kuid otsu­se raud­tee üle­ta­miseks teeb ikka­gi iga liik­le­ja ise­seis­valt.

Raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Aga mina lasen ron­gi läbi“ kes­tab 26. april­list 02. mai­ni.

Kam­paa­nia mater­ja­le levi­ta­tak­se pea­mi­selt sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes.
Kam­paa­nia tip­psünd­mu­seks on 02.mail toi­muv tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2018, kus Ees­ti Vaba­rii­gi pea­mi­nis­ter Jüri Ratas tun­nus­tab raud­teeo­hu­tus­se panus­ta­nud orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid.

Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE).

Kam­paa­nia on osa EV100 raa­mes läbi­vii­da­vast „Aga mina“ ees­ku­ju­kam­paa­nia­te sar­jast, mil­le kau­du Ees­ti rii­gi­asu­tused ja era­et­te­võt­ted toe­ta­vad ja on ees­ku­juks tead­li­ke ning tur­va­list elu­kesk­kon­da kujund­va­te vali­ku­te tege­misel.

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia
Tamo Vahe­mets
juha­tu­se esi­mees-tegev­juht
tel: +372 504 5112
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

 

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE)  on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu.

OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.