Kuldne Tõkkepuu 2018 tunnustati raudteeohutusega tegelejaid.

PRESSITEADE

Kol­ma­päe­val 02.05.2018 tun­nus­tas Ees­ti Vaba­rii­gi pea­mi­nis­ter Jüri Ratas, tänusünd­mu­sel “Kuld­ne Tõk­ke­puu”,  orga­ni­sat­sioo­ne ja vaba­taht­lik­ke panu­se eest raud­teeo­hu­tuse valdkonnas.

Raud­teeo­hu­tuse vald­kon­na kõr­gei­ma tun­nus­tuse — OLE tee­ne­te­mär­gid pälvisid:

  • Kuno Tam­me­aru– Pääs­te­amet
  • Elmar Vaher – Polit­sei- ja Piirivalveamet
  • Pee­ter Pau – Polit­sei- ja Piirivalveamet
  • Ker­li Tal­lo – Maan­tee­amet
  • And­res Türn– Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS

Tänu­mee­ne “Kuld­ne tõk­ke­puu 2018” lau­reaat on Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu saa­te Pealt­nä­gi­ja tele­aja­kir­ja­nik Krist­jan Pihl

OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­met­sa sõnul päl­vis Krist­jan Pihl “Kuld­se Tõk­ke­puu” raud­tee­õn­ne­tus­te taga­maid ava­va saa­te­l­õi­gu eest. Tee­ma pro­fes­sio­naal­ne käsit­lus lisas seni­se­le pea­voo­lu­mee­dias väl­ja­ku­ju­ne­nud sei­su­ko­ha­le ka inim­li­ku mõõt­me,  rõhu­ta­des, et ohu­tus­mär­gis­tus, sig­na­li­sat­sioon või tõk­ke­puu on ainult osa meet­me­test raud­tee­õn­ne­tus­te enne­ta­misel. Repor­taaž suu­nas ka tähe­le­pa­nu selle­le, et igas raud­tee­õnn­ne­tu­ses osa­leb taht­ma­tult ka vedurijuht.

Täien­da­valt anti üle ca 60 tänu­kir­ja nii era- kui jurii­di­lis­te­le isikutele.

Tun­nus­tuse “Kuld­ne Tõk­ke­puu” on vara­se­ma­tel aas­ta­tel päl­vi­nud Tal­lin­na Lin­na­va­lit­sus, Lii­vi­ka Juk­saar, Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­ku­se AS, Tar­mo Mii­lits, Lää­ne-Ees­ti Pääs­te­kes­kus, Järva­maa pääs­te­osa­kond, And­rei Sozi­nov, Marek Lind­maa, JCDecaux Ees­ti OÜ, Ees­ti Ter­vi­se­den­duse Ühin­gu Har­ju osa­kond, Kai Kuus­pa­lu, Dago Antov ja Digiekraa­nid OÜ

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahemets,

juha­tu­se esi­mees, tegevjuht
MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE)
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112


OLE on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.


F©tod Ain Saare


“Pealtnägija” avaldas seninägemata kaadrid rongiõnnetuste “napikatest”

Krist­jan Pihl
21.03.2018