Sõbrapäeval liitus OLE-ga 7 vabatahtlikku

13–14. veebruaril 2019 toi­mus Järva­maal, Jääg­ri Vil­las raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­le­ja­te koo­li­tus. Koo­li­tu­se käi­gus omanda­sid osa­le­jad alg­tead­mised nii raud­teeo­hu­tuse kui ka ava­li­ku esi­ne­mise põhi­tõ­de­dest ja alus­test.

Koo­li­tus oli suu­na­tud Maan­te­ame­ti eri­ne­va­tes piir­kon­da­des tegut­se­va­te­le enne­tus­töö­ta­ja­te­le.

Enne­tus­töö­ta­jad  Moni­ka Hein­rand, Sol­veig Edasi, Sir­li Tal­lo, Kris­ti Juh­kam, Ger­li Grünberg, Eve­lin Kütt ja Liis Sepp omanda­sid­ka­he pika koo­li­tus­päe­va jook­sul vaja­lik­ke tead­mi­si raud­teeo­hu­tus­alas­te tead­mis­te edas­ta­miseks.

Kõik koo­li­tu­sel osa­le­nud amet­ni­kud läbisid koo­li­tu­se edu­kalt ning said õigu­se ise­seis­valt viia läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi ning kor­ral­da­da vald­kon­na tege­vu­si oma piir­kon­nas.

Uued vaba­taht­li­kud tõde­sid, et koo­li­tus oli huvi­tav ja mit­me­külg­ne ning andis nei­le väga hea ette­val­mis­tuse raud­teeo­hu­tus­ala­se enne­tus­töö­ga tege­le­miseks.

Õnnit­le­me koo­li­tu­se läbi­nuid ning ter­vi­ta­me uusi raud­teeo­hu­tus­se panus­ta­vaid vaba­taht­lik­ke.

Lisaks värs­ken­da­sid koo­li­tu­sel oma raud­teeo­hu­tus­alaseid tead­mi­si OLE esit­le­jad Ker­li Tal­lo, Ree­si Efert, Mari­ka Luik, Diana Okas ja Eve-Mai Vald­na.

Koo­li­tust vii­sid läbi OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ning koo­li­tus­juht Get­ter Too­me.
Trii­nu Uibo­leht Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­tist andis esit­le­ja­te­le põh­ja­li­ku üle­vaa­te raud­tee­õnn­tus­te sta­tis­ti­kast ja  sel­gi­tas nen­de põh­juseid.

Käes­olev koo­li­tus kan­dis jär­je­kor­ra­numb­rit 18 ning raud­teeo­hu­tus­ala­se esit­le­ja tun­nis­tus on väl­jas­ta­tud 120-le vaba­taht­li­ku­le.

Lase rong läbi!