Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ette­võt­ted kes ühiselt ja aktiiv­selt võta­vad osa ava­li­kust raud­teeo­hu­tus­ala­sest enne­tus­tööst Ees­tis, pida­des olu­li­seks iga inim­elu ja püü­des ära hoi­da või­ma­lik­ke traa­gili­si sünd­mu­si raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE tra­dit­sioo­ni­li­sed kam­paa­niad, mee­dia­ka­jas­tused, sta­tis­ti­ka raud­teel juh­tu­nu osas …

  • Kõik
  • Kam­paa­niad
  • Pres­si­tea­de
  • Uudi­sed

TTJA hoiatab: raudtee pole pildistamiseks

Vii­ma­sel ajal on sage­ne­nud sot­siaal­mee­dias, aja­leh­te­des ja tele­vi­sioo­nis levivad kaad­rid, mis kuju­ta­vad ini­mest vii­bi­mas kas raud­teel või sel­le oht­li­kus lähe­duses. Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järel­val­ve Amet (TTJA) paneb ini­mes­te­le süda­me­le mit­te käia raud­tee­del posee­ri­mas, pil­dis­ta­mas ja fil­mi­mas, kui­võrd sealt edasi on õnne­tus­te­ni vaid üks samm. Kok­ku on Ees­ti raud­tee­del täna­vu juh­tu­nud seit­se õnne­tust, mida on vähem…

Algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Vaata vasakule ja paremale ning lase rong läbi“

11. maist kuni 17. mai­ni viiak­se läbi tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mil­le põhi­sõ­nu­miks on „Vaa­ta vasa­ku­le ja vaa­ta pare­ma­le ning lase rong läbi“. Raud­teeo­hu­tus­nä­da­lala foo­ku­ses kolm tee­mat: las­te­le suu­na­tud­tea­vi­tus­te­ge­vu­sed, oht­li­kud tege­vu­sed raud­tee üle­ta­misel ning raud­tee­ga seo­tud vas­tu­tus­tund­lik pil­dis­ta­mi­ne ja fil­mi­mi­ne. Kam­paa­nia viiak­se läbi koos­töös vas­tu­tus­tund­li­ke raud­­tee-ette­­võ­­te­­te­ga ning Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ametiga.

Koolitati AS Eesti Raudtee raudteeohutuse saadikud

27–28. veebruaril 2020 toi­mus Järva­maal, Jääg­ri Vil­las raud­teeo­hu­tuse saa­di­ku­te koo­li­tus. Koo­li­tu­sel osa­le­jad omanda­sid alg­tead­mised nii raud­teeo­hu­tuse kui ka ava­li­ku esi­ne­mise põhi­tõ­de­dest ja alus­test. See­kord­sel koo­li­tu­sel osa­lesid AS Ees­ti Raud­tee vas­tu­tus­tund­li­kud ja mis­sioo­ni­tun­de­ga töö­ta­jad, kes soo­vivad vaba­taht­li­kult panus­ta­da ini­mes­te raud­teeo­hu­tuse suu­ren­da­mis­se. Moni­ka Lil­les, Meri­ke Jaa­mul, Marius Kup­per, Ser­gei Zda­no­vitš, Kris­ti Rand, Timo­fei Kilin ja Madis Kõp­per omanda­sid kahe pika väl­ja­kut­seid täis…

Jõulukampaania „Lase rong läbi – sind oodatakse jõuluks koju“

Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet ning MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia tule­ta­vad oma tra­dit­sioo­ni­li­se jõu­lu­kam­paa­niaga meel­de, et raud­tee­le lähe­ne­des veen­du ala­ti raud­tee üle­ta­mise ohu­tuses. Raud­tee üle­ta­misel ole tähe­le­pa­ne­lik, pöö­ra tähe­le­pa­nu nuti­sead­me­telt ümb­rit­se­va­le liik­lu­se­le ning ala­ti lase lähe­nev rong läbi.

Operail AS koolitas raudteeohutuse saadikuid

10–11. oktoob­ril 2019 toi­mus Järva­maal, Jääg­ri Vil­las raud­teeo­hu­tuse saa­di­ku­te koo­li­tus. Koo­li­tu­sel osa­le­jad omanda­sid alg­tead­mised nii raud­teeo­hu­tuse kui ka ava­li­ku esi­ne­mise põhi­tõ­de­dest ja alus­test. Koo­li­tus oli suu­na­tud rah­vus­va­he­li­se logis­­­ti­­­ka- ja trans­por­di­et­te­võ­te Ope­rai­li eri­ne­va­tes piir­kon­da­des tegut­se­va­te­le mis­sioo­ni­tun­de­ga töö­ta­ja­te­le, kes soo­vivad vaba­taht­li­kult panus­ta­da ini­mes­te raud­teeo­hu­tuse suu­ren­da­mis­se, mil­le hul­ka kuu­lub tead­lik­ku­se tõst­mi­ne raud­tee üle­ta­mi­se­ga seo­tud ris­ki­dest ning soo­vi­tus­te jaga­mi­ne raud­tee tur­va­li­se­maks üle­ta­miseks. Tambet…

Raudteeohutuskampaania OLE ISE NUTIKAS

24.09–29.09 viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­ala­ne tea­vi­tus­kam­paa­nia „OLE ISE NUTIKAS ja lase rong läbi“ Kam­paa­nia ees­märk on meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­misel tuleb lõpe­ta­da tähe­le­pa­nu haju­ta­vad tege­vu­sed ja veen­du­da, et üle­tus­ko­ha­le ei ole lähe­ne­mas ron­gi. Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­va MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets sõnul on ilm­sel­ge, et nuti­sead­me­test infor­mat­sioo­ni ammu­ta­misel kes­ken­du­tak­se sel­le ekraa­ni­le ning tähe­le­pa­nu ümb­rit­se­va suhtes…

Slide

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppe­ma­ter­jal III kooliastmele

Koos­ta­jad: Juta Jaa­ni, Diana Haak ja Jaa­ni­ka Piksööt

Õppe­ma­ter­ja­li­de auto­rid: 
Hal­li­ki Har­ro-Loit (TÜ ühis­kon­na­tea­dus­te ins­ti­tuut) Mar­gus Meius, Trii­nu Uibo­leht, Kris­tel Kün­nap (Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet) Tamo Vahe­mets ja Ain Saa­re (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) Juta Koks, Tee­le Trei­berg ja Kari­na Mih­kel­son (Tar­tu Üli­koo­li hari­dus­tea­dus­te ins­tituu­di üliõpilased).

Õppe­ma­ter­jal on val­mi­nud Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti toetusel.

Auto­ri­õi­gus: 
kogu­mi­ku auto­rid, Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet, Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõk­ke­puu­ga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõk­ke­puu­ta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Ühe­rööp­me­li­ne raudtee.
  • 122. Mit­me­rööp­me­li­ne raud­tee. Hoia­tus tõk­ke­puu­ta raud­tee­üle­sõi­du­ko­ha juures.
  • 123–128. Ees on raud­tee­üle­sõi­du­koht. Lisa­hoia­tus enne raud­tee­üle­sõi­du­koh­ta. Mär­gi kald­vöö­ti­de arv vähe­neb raud­tee­le lähe­ne­misel. Vöö­did lan­ge­vad sõi­du­tee poole.
  • 222. Pea­tu ja anna teed. Juht peab pea­tu­ma stopp­joo­ne ees, sel­le puu­du­misel rist­mi­ku juu­res ris­tu­va sõi­du­tee ääre ees, muu­des kohta­des (raud­tee ääres) mär­gi ees.