Kuldne Tõkkepuu 2012

26 april­lil 2012 toi­mu­nud Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia poolt kor­ral­da­tud tänu­üri­tu­sel Kuld­ne Tõk­ke­puu 2012 tun­nusta­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ päl­vis repor­ter Marek Lind­maa raud­teeo­hu­tus­ala­se infor­mat­sioo­ni päde­va käsit­luse eest televisioonis.

“Hea oleks kui raud­teel õnne­tusi ei juh­tuks,” ütles majan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter Juhan Parts. “See­pä­rast on töö, mis tehak­se ohu­tuse suu­ren­da­miseks, tun­nus­ta­mist väärt. Raud­tee üle­ta­mi­se­ga seo­tud ohte tuleb ini­mes­te­le pide­valt meel­de tuletada.”

„Marek Lind­maa on aas­ta­te jook­sul tei­nud raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­test mit­meid repor­te­ri­lu­gusid ning pro­pa­gee­ri­nud neis õiget ja ohu­tut liik­le­mist,“ rää­kis MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Ta võt­tis vae­vaks sel­gi­ta­da põh­ja­li­kult õnne­tus­te taga­maid – ena­mas­ti ei saa vedu­ri­ju­hid kok­ku­põr­ke väl­ti­miseks pal­ju ära teha ning val­dav osa raud­teel toi­mu­va­test õnne­tus­test juh­tub siis­ki jala­käi­ja või sõi­du­ki­ju­hi süül, kui eira­tak­se esma­seid ohu­tus­reeg­leid. Samu­ti jagas ta oma lugu­des näpu­näi­teid, mida oleks pida­nud tege­ma tei­si­ti, et õnne­tusi ära hoida.“

„Kuld­ne tõk­ke­puu“ on tun­nus­tuseks orga­ni­sat­sioo­ni­le või isi­ku­le, kes ei ole raud­tee temaa­ti­ka­ga eri­ala­selt seo­tud, kuid on siis­ki olu­li­selt panus­ta­nud raud­teeo­hu­tus­alas­te ees­mär­ki­de saavutamisele.

Pro­fes­sio­naal­se tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas päl­vi­sid tee­ne­te­mär­gid Mal­le Her­man­son (Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti Lää­ne pre­fek­tuu­ri kor­ra­kait­se­bü­roo Pai­de polit­sei­jaos­kond), Mar­ju Tam­sa­lu (Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti Lää­ne pre­fek­tuu­ri kor­ra­kait­se­bü­roo Pai­de polit­sei­jaos­kond), Lea Leo­pard (Lää­ne pre­fek­tuur, Rapla polit­sei­jaos­kond) ning Mati Lõh­mus (AS EVR Infra).

Tii­tel „Parim esit­le­ja 2012“ anti üle Ida-Pre­fek­tuu­ri polit­sei­amet­ni­ku­le Pee­ter Pau´le, kel­le raud­teeo­hu­tus­alas­tel loen­gu­tel osa­les mul­le üle 600 Lõu­na-Ees­ti noo­re vanu­ses 10–17 aastat.

AS‑i Ees­ti Raud­tee juha­tu­se esi­mehe Kai­do Sim­mer­man­ni sõnul on tau­ni­mis­väär­ne, et Ees­ti on raud­tee­õn­ne­tus­te arvu poo­lest Euroo­pas esi­rin­nas. „Ees­ti Raud­tee on vii­mas­tel aas­ta­tel olu­li­selt suu­ren­da­nud inves­tee­rin­gu­id liik­lu­se ohu­tu­maks muut­mis­es­se – ehi­ta­nud tur­va­li­se­maks üle­sõi­te ja üle­käi­gu­koh­ti, rekonst­ruee­ri­nud rei­si­veo­plat­vor­me ning piira­nud oht­li­ku­maid lõi­ke aiaga. Aga sel­lest kõi­gest ei ole suurt abi, kui ini­mes­te mõt­te­viis raud­teeo­hu­tuse val­las ei muu­tu. Väga olu­li­ne on ini­mes­te tead­lik­kust tõs­ta,“ mär­kis Sim­mer­mann. „Nii OLE kui kõik tema tege­vus­tes­se kaa­sa­tud rii­gi­asu­tused, koos­töö­part­ne­rid ja vaba­taht­li­kud tege­le­vad kaud­selt iga päev ini­mes­te elu­de pääst­mi­s­e­ga ning vää­rivad sel­le eest tunnustamist.“

„Raud­teeo­hu­tus ei ole vald­kond, mis oleks popu­laar­ne laie­ma­le audi­too­riu­mi­le, kuid ini­mes­te arv, kes on otsus­ta­nud, et taha­vad ja saa­vad kaa­sa aida­ta ela­nik­kon­na tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le kas­vab iga aas­ta­ga,“ mär­kis Tamo Vahe­mets. „Kok­ku on Ees­tis täna aktiiv­selt raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid ini­me­si 40 rin­gis. Eel­misel aas­tal lii­tus meiega näi­teks 15 ja sel aas­tal on lii­tu­nud juba 8 vaba­taht­lik­ku, kes koo­li­des las­te­le raud­teeo­hu­tusest räägivad.“

Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ on vara­se­ma­tel aas­ta­tel pälvinud:

  • Tal­lin­na Linnavalitsus
  • Lii­vi­ka Juksaar
  • Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­ku­se AS
  • Tar­mo Miilits
  • Lää­ne-Ees­ti Päästekeskus
  • Järva­maa päästeosakond
  • And­rei Sozinov.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esimees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112