Pressiteade: Algas rauteeohutusnädal — RON2013

Kam­paa­nia „Lase rong läbi!“ kut­sub liik­le­ja­id ette­vaat­lik­ku­se­le seo­ses suu­re­ne­va­te kii­rus­te­ga raud­teel

Täna­sest ala­nud raud­teeo­hu­tus­nä­dal kan­nab sõnu­mit „Lase rong läbi“. Kam­paa­nia ees­mär­giks on pöö­ra­ta liik­le­ja­te tähe­le­pa­nu aas­ta tei­sest poo­lest Ees­ti raud­teel lii­ku­ma hak­ka­va­te uute rei­si­ron­gi­de­ga kaas­ne­va­te­le ohtu­de­le. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Opra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti ja Polit­sei – ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­ga.

„Kui­gi uued rei­si­ron­gid on olu­li­selt muga­va­mad ja kii­re­mad, toob nen­de kasu­tuse­le­võtt liik­le­ja­te­le kaa­sa ka tava­pä­ra­se liik­lus­kesk­kon­na muu­tuse,“ sel­gi­tas MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Kui seni on jala­käi­jad ja auto­ju­hid har­ju­nud mak­si­maal­selt 120 km/h lii­ku­va­te raud­tee­sõi­du­ki­te­ga, siis uute kii­rus­te­ga kihu­ta­va­te rei­si­ron­gi­de­ga arves­ta­mi­ne on täies­ti uus koge­mus. Pea­le­gi on uued ron­gid vana­dest ka tun­du­valt vaik­se­mad. See aga tähendab, et koh­tu­mi­ne ron­gi­ga võib aset lei­da olu­li­selt varem kui arva­ti ja tuua hoo­le­tu­le liik­le­ja­le kaa­sa kur­vad taga­jär­jed.“

„Kam­paa­nia ees­mär­giks on pan­na auto­juhti­de­le kui jala­käi­ja­te­le süda­me­le, et raud­tee üle­ta­mi­ne vajab ala­ti eri­list tähe­le­pa­ne­lik­kust ja sel­leks tuleks muud kõr­va­li­sed toi­min­gud hetkeks kat­kes­ta­da,“ mär­kis Tamo Vahe­mets. „Esi­teks peab moo­tor­sõi­du­ki­juht vali­ma raud­tee­üle­tus­ko­ha­le lähe­ne­des õige sõi­du­kii­ru­se, sest vaid nii on või­ma­lik lähe­ne­va ron­gi kii­rust õiges­ti hin­na­ta. Muu­si­ka tuleks raud­tee üle­ta­mise ajaks kat­kes­ta­da või vähe­malt vaik­se­maks kee­ra­ta – rong annab raud­tee üle­tus­kohta­de­le lähe­ne­des vile­ga mär­ku, kuid see ei pruu­gi täi­ta oma ees­mär­ki, kui juhi mõt­ted on mujal ja muu­si­ka liialt vali. Sama keh­tib ka kõr­va­klap­pi­de­ga jala­käi­ja­te­le ning kui­ta­hes huvi­ta­va tele­fo­ni­vest­luse koh­ta.“

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Anvar Salo­met­sa sõnul on raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­te arv vii­mas­tel aas­ta­tel vähe­ne­nud – eel­misel aas­tal regist­ree­ri­ti raud­teel kok­ku 16 õnne­tus­juh­tu­mit, mida on pea poo­le võr­ra vähem, kui 2011. aas­tal. „Posi­tiiv­ne on, et ron­gi ja moo­tor­sõi­du­ki kok­ku­põr­ge­tes pole 2011. ja 2012. aas­tal huk­ku­nud ühte­gi ini­mest. Kind­las­ti on siin oma roll para­ne­nud teh­ni­li­sel inf­ra­struk­tuu­ril, mil­le aren­da­miseks on riik koos­töös raud­tee-ette­võ­te­te­ga pal­ju ära tei­nud. Samas tahaks väga loo­ta, et oma roll on ka juhti­de liik­lus­käi­tu­mise para­ne­mises ning ini­me­sed pöö­ra­vad üha enam tähe­le­pa­nu ohtu­de­le raud­teel lii­gel­des.“

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la kam­paa­niat toe­tab ka Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet, kes kor­ral­dab näda­la jook­sul üle­sõi­du­kohta­del järe­le­val­vet. „Pal­ju­de liik­le­ja­te jaoks on raud­tee üle­ta­mi­ne muu­tu­nud iga­päe­va­seks rutii­niks, mida endale ei tead­vus­ta­ta. Kuid kah­juks on traa­gi­lis­te sünd­mus­te pea­miseks põh­ju­seks just sel­li­ne hoo­le­tu käi­tu­mi­ne,“ rää­kis Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Tar­mo Mii­lits. „Käes­ole­va näda­la jook­sul jäl­gib polit­sei raud­tee­üle­käi­gu­kohta­del nii sõi­du­ki­juhti­de kui ka kerg­liik­le­ja­te käi­tu­mist ning juhib tähe­le­pa­nu või­ma­li­ke­le ohtu­de­le ja eksi­mus­te­le.“

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes pai­gal­da­tak­se lin­na­ruu­mi kam­paa­nia pla­ka­tid ning viiak­se koo­li­des läbi veel raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi.

  • Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la tip­psünd­mu­seks on 30. april­lil kor­ral­da­tav tänu­üri­tus, mil­le­ga OLE tun­nus­tab oma koos­töö­part­ne­reid ning tub­li­maid raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne. Tänu­mee­ne „Kuld­ne Tõk­ke­puu“ antak­se kõi­ge sil­ma­paist­va­ma vaba­taht­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se toe­taja­le möö­du­nud aas­tal.
  • Raud­teeo­hu­tus­nä­dal lõpeb rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­ala­se tea­vi­tus­päe­va­ga ILCAD (Inter­na­tio­nal Level Cros­sing Awa­ne­ress Day), mil­le käi­gus pai­gal­da­me mit­me­te raud­tee­üle­sõi­tu­de vahe­tus­se lähe­dus­se OLE mas­ko­tid „Foo­ri­kad“.

OLE (www.ole.ee) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets,
OLE juha­tu­se esi­mees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112


Digi­pla­kat

Digi­pla­kat 720p /.mp4

Kam­paa­nia pos­ter

RON2013 pos­ter A4 / RGB /.pdf