Lõputöö — Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel

Autor: Tuu­li Vili­berg

ABSTRAKT 

Raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­vad õnne­tu­sed on reeg­li­na väga ras­ke­te taga­jär­ge­de­ga ning tek­ki­nud kah­ju suur nii majan­dus­li­kus kui sot­siaal­ses mõt­tes. Vee­re­mi ja maan­tee­sõi­du­ki kok­ku­põr­ge­te toi­mu­mise pea­miseks põh­ju­seks on tee­ka­su­ta­ja­te eksi­mus. Käes­ole­va lõpu­töö ees­mär­giks on kõi­ge­pealt väl­ja sel­gi­ta­da, mis on sõi­du­ki­juhti­de liik­lus­käi­tu­mises sel­list, mil­le taga­jär­jel võib raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal toi­mu­da kok­ku­põr­ge ning see­jä­rel pak­ku­da väl­ja või­ma­lu­si prob­le­maa­ti­lis­te fak­to­ri­te­ga tege­le­miseks. Ees­mär­gi saa­vu­ta­miseks vii­di läbi vaat­lused kahek­sal raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal – Nõm­me, Ton­di, Pääs­kü­la, Laag­ri, Saue, Kei­la, Niit­väl­ja ning Pal­dis­ki üle­sõi­dul. Kok­ku vaa­del­di 1407 sõi­du­ki­ju­hi käi­tu­mist raud­tee üle­ta­misel. Mõõ­de­ti sõi­du­ki­te kii­ru­sed raud­tee­le lähe­ne­des ning vahe­tult enne raud­tee üle­ta­mist ja vaa­del­di teis­test raud­tee­üle­tus­reeg­li­test (sh puna­se foo­ri­tu­le eira­mi­ne, lan­ge­va või juba all­ole­va tõk­ke­puu alt läbi­sõit­mi­ne) kin­ni­pi­da­mist. Tule­mu­se­na lei­ti, et puna­se foo­ri­tu­le eira­mi­ne on mär­ki­mis­väär­seks prob­lee­miks kõi­ki­del vaa­del­dud üle­sõi­tu­del (foo­ri keela­vast mär­gu­an­dest ei pee­tud vaa­del­dud 27 foo­ritsük­li jook­sul kin­ni koguni 85% juh­tu­dest) ning kii­ru­se­üle­ta­mi­ne kui prob­leem eksis­tee­rib pigem vaid asu­la­vä­lis­tel üle­sõi­tu­del.

Võt­me­sõ­nad: raud­tee­üle­sõi­du­koht, liik­lus­ohu­tus, raud­tee­õn­ne­tu­sed, sõi­du­ki­juhti­de liik­lus­käi­tu­mi­ne

Vaa­ta lõpu­tööd siit /.pdf / 1.75MB

1.1 Liik­lus­ohu­tus kui sot­siaal­ne prob­leem … 7

1.2 Raud­tee­üle­sõi­du­ko­had Ees­tis … 8

1.3 Raud­tee­õn­ne­tu­sed ja nen­de põh­ju­sed … 13

1.4 MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia … 15

1.5 Kam­paa­nia­te mõju … 17

1.6 Vara­semad uurin­gud … 18

2.1 Uuri­mis­mee­to­di valik … 22

2.2 Üle­sõi­tu­de vali­mi­ne ja mõõt­mis­te läbi­vii­mi­ne … 23

2.3 Vali­tud üle­sõi­tu­de kir­jel­dus … 24

3.1 Asu­la­si­se­sed üle­sõi­du­ko­had … 30

3.2 Asu­la­vä­lised üle­sõi­du­ko­had … 40

3.3 Kok­ku­võt­vad tule­mu­sed … 43

3.4 Järel­dused ja aru­te­lu … 48

Lisa 1. Pea­mised üle­sõi­du­kohta­del kasu­ta­ta­vad liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­did … 57

Lisa 2. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Ton­di raud­tee­üle­sõi­dul … 58

Lisa 3. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Nõm­me raud­tee­üle­sõi­dul … 60

Lisa 4. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Pääs­kü­la raud­tee­üle­sõi­dul … 62

Lisa 5. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Laag­ri raud­tee­üle­sõi­dul …64

Lisa 6. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Saue raud­tee­üle­sõi­dul … 65

Lisa 7. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Kei­la raud­tee­üle­sõi­dul … 66

Lisa 8. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Niit­väl­ja raud­tee­üle­sõi­dul … 67

Lisa 9. Sõi­du­ki­te kii­ru­sed Pal­dis­ki raud­tee­üle­sõi­dul … 68

Lisa 10. Aas­ta­tel 2004 – 2013 uuri­tud raud­tee­õn­ne­tus­juh­tu­mi­te taga­jär­jel viga­saa­nu­te ja huk­ku­nu­te arv … 69