Värvimaailm

Vahva ajaviide OLE raudteeohutusteemaliste värvipiltide seltsis.

 Tere tulemast OLE värvimaailma

Paint Ole — Digi­tal Colo­ring Pages

Ole­me loo­nud põne­va­te või­ma­lus­te­ga ja õpet­li­ku sisu­ga vär­vi­pilti­de kesk­kon­na, mis sisal­dab eri­ne­vaid situat­sioo­ne raud­teel ja sel­le lähis­tel. Me juhi­me tähe­le­pa­nu ohu­tust ja oht­li­kust raud­tee üle­ta­mi­sest ning raud­teel mit­te­so­bi­va­test tege­vus­test ja pal­just muust. Pilti­de muga­va­maks vär­vi­miseks soo­vi­ta­me või­ma­lu­sel kasu­ta­da digi­taal­set joo­nis­tus­lau­da — Wacom Intous või Cin­tiq tüü­pi.

Vär­vi­tud pil­te saad hõlp­sas­ti endale arvu­tis­se sal­ves­ta­da, neid sõp­ra­de­le ja tut­ta­va­te­le saa­ta. Pil­te on või­ma­lik nii vär­vi­tud kui vär­vi­ma­ta kujul ka väl­ja prin­ti­da, et neid siis näi­teks tavalis­te vär­vi­pliiat­si­te­ga või pints­liga päriselt vär­vi­da.

OLE on pilti­de ja Waco­mi lau­da­de­ga väl­jas ka eri­ne­va­tel mes­si­del ja vaba­ja­üri­tus­tel. Tule, astu läbi ja vär­vi­me koos! Soo­vi­me Sul­le vah­vat aja­vii­det OLE vär­vi­pilti­de seltsis

  • Kont­sept­sioon, idee ja kujun­dus, pilti­de toi­me­ta­mi­ne, joo­nis­ta­mi­ne
    Ain Saa­re // Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia
  • Prog­ram­mee­ri­mi­ne ja teh­ni­li­ne teos­tus
    Robert Sälg // Ins­pi­red Stu­dio.
  • Prog­ram­mi aitas 2008 aas­tal rahas­ta­da Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium.
VÄRVIPILDID

Kontaktid

(+372) 504 5112

Kol­de pst 67/2–30
10321 Tal­linn
Esto­nia

Reg nr. 80215200
A/A: EE761010220041791012 SEB