TJA, Tartu Ülikooli ja Operation Lifesaver Estonia koostöös valmisid raudtee liiklusohutuse õppevahendid

Pressiteade
30.08.2016

2015. aastal alanud Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA), Tartu Ülikooli ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) ühise koostööprojekti tulemusena on valminud raudteeohutuse teemaline õppematerjal kolmandale kooliastmele, lisaks on kirjeldatud õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raudteeohutuse alased oodatavad tulemused teadmiste, oskuste ja hoiakute osas ja koostatud raudteeohutust hindavad ülesanded. Kuigi raudteeohutus on oluline osa õpilaste liikluskäitumisest, ei olnud see seni õppekavas piisavalt kajastatud, samuti puudusid õpetamiseks sobivad ülesanded.

Uues õppematerjalis on õpetajatele toodud erinevaid ülesandeid raudteeohutuse teema käsitlemiseks kolmanda kooliastme õppeainetes, lisatud on vajalik teoreetiline taust ja viited täiendavatele materjalidele ning antud juhised raudteeohutusega seotud tegevuste kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks. Õppematerjalides keskendutakse mitmele raudteeohutuse mõttes olulisele teemale: kõrvaliste tegevuste ohtlikkus raudtee läheduses liigeldes, raudtee ohutu ületamine jalgsi ja jalgrattaga jms. Tähelepanu on pööratud ka raudteega seotud liiklusreeglite järgimisele ja nende rikkumisel toimunud liiklusõnnetustele ning õpilaste kooliteele jääva raudteega seotud ohusituatsioonide ennetamisele. Õppetegevuse järgselt peaksid õpilased teadma raudteega seotud liiklusreegleid, oskama käituda raudteel ja selle ümbruses, märkama võimalikke ohte ning vältima riskiolukordadesse sattumist.

Õppematerjalidele on lisatud pildid ja videod, mida on lähiajal plaanis täiendada videomaterjaliga, milles kajastatakse raudteeohutuse mõttes olulisi teemasid nagu  helkuri toimimine raudteel. Materjalid on kättesaadavad Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt ja Operation Lifesaver Estonia kodulehelt www.ole.ee/raudteeohutus

 

Lisainfo:

Anu Võlma
Tehnilise Järelevalve Amet/ avalike suhete peaspetsialist
anu.volma@tja.ee
Tel. 501 1585

Margus Meius
Tehnilise Järelevalve Amet
margus.meius@tja.ee

Juta Jaani
Tartu Ülikool
juta.jaani@ut.ee

Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia MTÜ
tamo@operationlifesaver.eu