Raskete tagajärgedega raudteeõnnetuste arv on suurenenud

2017. aasta esimesel poolel toimus kokku 5 raudteeõnnetust, millest 2 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 3 otsasõidud raudteel viibinud inimestele. Õnnetusjuhtumites hukkus kokku 6 inimest. Möödunud aasta samal perioodil oli raudteeõnnetusi kokku 8, milles hukkus 1 inimene. Seega on küll vähenenud raudteeõnnetuste koguarv, kuid raskete tagajärgedega raudteeõnnetuste arv on suurenenud.

Kokkupõrgete arv on võrreldes 2016. aasta esimese poolaastaga vähenenud, kuid toimus kaks tõsist kokkupõrget, milles hukkus 3 inimest. Kokkupõrked leidsid aset ülesõitudel, mis olid varustatud nõuete kohaste liikluskorraldusvahenditega ning tagatud oli piisav nähtavus raudteele. Kokkupõrgete peamiseks põhjuseks on olnud liikluseeskirjade range rikkumine sõiduauto juhtide poolt.

Otsasõitude arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud samale tasemele, kuid siiski on suurenenud õnnetustes hukkunud inimeste arv. Tänavu on nendes õnnetustes kokku hukkunud 3 inimest. Otsasõidu juhtumite peamiseks põhjuseks on inimeste viibimine raudteel selleks mitteettenähtud kohas.

2017. aasta I poolaastal on TJA pööranud oluliselt tähelepanu ülesõitude ohutusele ning noorte käitumisele raudteel. Lisaks teeme tihedat koostööd raudtee-ettevõtetega ja teiste ametiasutustega, et vahetada ohutusalast informatsiooni raudteel toimuva kohta ning võimalusel ennetavalt reageerida ohtlikele juhtumitele. Oleme täiendanud näitlikku pildi- ja videomaterjali, mis on lisa TJA, Operation Lifesaver Estonia ja Tartu Ülikooli koostööna valminud raudteeohutuse õppematerjalidele.

Tuletame meelde, et raudtee ületamisel peab olema eriti tähelepanelik. Autojuhi, jalgratturi või jalakäijana nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda ning ületada raudtee vaid selleks ettenähtud kohas. Seoses suvevaheajaga soovitame lapsevanematel oma lastele meelde tuletada raudteega seotud käitumisreegleid.

Lisainfo liiklusreeglite kohta

Allikas: TJA