Õnnetusjuhtum Kulna raudteeületuskohal Harjumaal 20. veebruaril 2018

Kokkuvõte

Tallinn, 11. oktoober 2018 

  1. Veok Scania koos turbaga laaditud poolhaagisega Kraker sõitis Harjumaal Riisipere – Tallinn reisirongi nr 0522 ette automaatselt seadistamata passiivsel asulavälisel Kulna raudteeületuskohal teisipäeval, 20. veebruaril 2018 kell 08:29. GPS-koordinaadid on 59˚17’8,7’’ N ja 24˚21’9,7’’ E. 
  2. Veok sõitis aeglaselt valgel ajal kinnisõidetud lumega ja liikluskorraldusvahenditega varustatud teel kuni vahetult ülesõidukoha eel libedustõrje järgselt teeolude paranedes, kiirenevalt õhukeses, normidele vastavas lume ja kloriidi segus kokkupõrkeni rongiga. 
  3. Auto põrkus kokku 3-vagunilise Stadler Flirt elektrirongi peas asuva juhtvaguniga, mille tulemusena läks rong rööbastelt maha. Rööbastele jäi rongi viimane alusvanker. 
  4. Tõsisemaid kehavigastusi sai autojuht, kergemaid kehavigastusi 2 raudteelast ja 6 reisijat. Auto ja poolhaagis muutusid vrakiks. Rongikoosseisul said kahjustatud alusvankrid, automaatsidur, veomootor ja kõik kolm vagunit deformatsioonide ning kriimustustena. Kahjustada sai raudteeülesõidukoht koos rööbasteega. 
  5. Rongiliiklus peatati 52 tunniks ja 36 minutiks. Käigust jäi ära 54 rongi. Reisiliiklus asendati bussidega. 
  6. Õnnetuse otseseks põhjuseks on inimlik eksimus, kus meditsiiniliselt kindlaks tehtud joobeseisundis autojuht ei suutnud tähelepanu õigeaegselt lähenevale rongile ümber lülitada ning sõitis kokkupõrkesse rongiga. 
  7. Raudteeveeremi juhi tööharjumused ja vilumused olid pädevad. Tema tegevused ülesõidukohale lähenedes olid korrektsed ja eeskirjade kohased. Ülesõidukoht on varustatud liikluskorraldusvahenditega, mille järgimine tagab liikluse ohutuse. Õnnetusjuhtumil puuduvad aluspõhjused. 
  8. Puuduvad põhjuslikud seosed õnnetusjuhtumi toimumise ja ohutusjuhtimise süsteemi ning õiguslike regulatsioonide rakendamisega. Õnnetusjuhtumi olemuslikud põhjused puuduvad. 
  9. Liiklusohutuse suurendamiseks on juurdlusaruande lõpus esitatud soovitused ülesõidukoha automaatse foorisignalisatsiooniga aktiivseks ülesõidukohaks seadistamiseks, raudteeületuskoha ülevaatuse komisjoni volituste suurendamiseks, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte dokumendihalduse korrastamiseks ja täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks. 
  10. Ohutusjuurdluse Keskuse Kulna raudteeületuskoha õnnetusjuhtumi juurdlusaruanne edastatakse soovituste menetlemiseks Tehnilise Järelevalve Ametile, AS Eesti Raudteele ja Maanteeametile. Teadmiseks edastatakse juurdlusaruanne Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Teede- ja raudteeosakonnale, AS-ile Eesti Liinirongid (Elron), MTÜ Operation Lifesaver Estoniale, Euroopa Raudteeagentuurile, Politsei- ja Piirivalveametile, Häirekeskusele, OÜ Duo Autole, Swedbank Liisingule ja vigastatutele.