Suvekampaania 2007

Raud­tee­ins­pekt­sioon ja MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia viivad 27. augus­tist 2. sep­temb­ri­ni läbi raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia, mil­le ees­mär­giks on auto­juhti­de­le meel­de tule­ta­da, et ainult nemad saa­vad raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­vaid kok­ku­põr­keid vältida.

Ras­keid vagu­neid veda­val kau­ba­ron­gil võib pidur­dus­tee­kond ula­tu­da kuni kahe kilo­meet­ri­ni. Samu­ti ei saa rong kok­ku­põr­ke väl­ti­miseks teelt kõr­va­le pöö­ra­ta. See­pä­rast ongi nii auto­ju­hi, tema kaas­rei­si­ja­te, vedu­ri­mees­kon­na, ron­gi­rei­si­ja­te ja tea­tud tin­gi­mus­tel ka ümber­kaud­se­te ela­ni­ke elud raud­teed üle­ta­va sõi­du­ki­ju­hi kätes.

Kam­paa­nia sõnu­miks on “Vedu­ri­juht ei saa kok­ku­põr­get väl­ti­da. Sina saad!” ning seda edas­ta­tak­se raa­dio­rek­laami­de ja inter­ne­ti­bän­ne­ri­te kaudu.

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Mar­gus Värav
MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia tegevjuht
GSM 512 9109

Lae alla kam­paa­nia pos­ter A4 for­maa­dis (Coated)