Jõulukampaania 2007 — Jõuluks koju

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev mit­te­tu­lun­dus­ühing Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) ja Raud­tee­ins­pekt­sioon kor­ral­da­vad 17.–26. det­semb­ri­ni ohu­tus­kam­paa­nia, mil­le ees­mär­giks on aas­ta­lõ­pusagi­nas toi­me­ta­va­te­le kaas­ko­da­ni­ke­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­miseks tuleb roh­kem aega varuda.

“Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.” Just nii kõlab jõu­lu­kam­paa­nia sõnum ja seda juba nel­jan­dat aastat.

Aas­ta vii­ma­ne kuu on täis rut­tu ja pakili­si toi­me­tusi, mida kohe kui­da­gi pole või­ma­lik edasi lüka­ta. See­pä­rast me muud­kui kii­rus­ta­me ja püüa­me iga minu­tit või­ma­li­kult efek­tiiv­selt ära kasu­ta­da. Nii võivad­ki raud­tee­üle­tus­ko­hal tõk­ke­puu või foo­ri­tu­le­de taga vee­de­tud het­ked tun­du­da iga­vi­ku­na. Siit on aga kõi­gest mõni samm teo­ni, mida ei suu­de­ta endale elu lõpuni andes­ta­da või mida meie lähe­da­sed iial­gi ei mõista.

OLE tule­tab oma jõu­lu­kam­paa­nias kõi­gi­le meel­de, et roh­kem kui meie kin­gi­tusi, olgu need nii suu­red ja uhked kui tahes, ooda­tak­se koju meid ennast. See tead­mi­ne on raud­tee ohu­tuks üle­ta­miseks pii­sav ning või­me kind­lad olla, et meie lähe­da­sed saa­vad nen­de­gi jõu­lu­de ajal süü­da­ta rõõ­mu­küün­laid kuu­sel, mit­te aga lei­na­küün­laid meie haual.

Lisaks OLE poolt väl­ja­töö­ta­tud tele- ja raa­dio­k­lip­pi­de­le näe­vad ilma­val­gust ka rek­laa­mid täna­va­tel, raud­tee­jaama­des, ron­gi­des, eri­ne­va­tes trü­ki­mee­dia väl­ja­an­ne­tes ja internetis.

Loo­de­ta­vas­ti jää­vad soo­ja süda­me ja liht­sa­te vahen­di­te­ga loo­dud rek­laa­mid teis­te seast kenas­ti sil­ma ning nen­de sõnum tuleb just õigel het­kel meelde.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Mar­gus Värav
OLE tegevjuht
Tel 615 7777
GSM 512 9109
E‑post margus.varav@ole.ee
www.ole.ee

 

Kampaania materjalid

 

Raa­dio­rek­laam:

Video .mp4 formaadis Pos­ter A4 for­maa­dis (Coated)