Raudteeohutusnädal 2008

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) kor­ral­dab 28. april­list 4. mai­ni raud­teeo­hu­tus­nä­da­la, mil­le ees­mär­giks on ava­lik­ku­se tea­vi­ta­mi­ne raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test ohtu­dest ning ini­mes­te tead­lik­ku­se suu­ren­da­mise kau­du raud­teel toi­mu­va­te õnne­tus­juh­tu­mi­te vähendamine.

“Juba nel­jan­dat aas­tat kor­ral­da­ta­va raud­teeo­hu­tus­nä­da­la ees­mär­giks on suu­ren­da­da auto­juhti­de tähe­le-pane­lik­kust raud­tee­üle­sõi­tu­del, kus möö­du­nud aas­tal huk­kus neli ini­mest,” ütles OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. “Tee­del-täna­va­tel toi­mu­nud liik­lusõn­ne­tus­tes huk­ku­nu­te arvu­ga võr­rel­des võib see num­ber üsna taga­si­hoid­lik tun­du­da, ent arves­ta­des asja­olu, et vara­semal kahel aas­tal pole üle­sõi­tu­del huk­ku­nuid olnud, saa­me kas­vu­prot­sen­diks 400,” lisas ta.

OLE poolt läbi­vii­dud ohu­tus­kam­paa­nia­tes on ka varem tähe­le­pa­nu pöö­ra­tud auto­juhti­de tähe­le­pa­ne­lik­ku­se suu­ren­da­mise­le raud­tee­üle­sõi­tu­del. Sel­le põh­ju­seks on asja­olu, et auto­ju­hi eski­mus võib lisaks tema enda elu ja ter­vi­se ohus­ta­mise­le traa­gi­li­selt lõpp­e­da ka kaas­sõit­ja­te­le, ron­gi­rei­si­ja­te­le ja ka ümber­kaud­se­te­le ela­ni­ke­le, kui tege­mist peaks ole­ma oht­lik­ke veo­seid trans­por­ti­va kaubarongiga.

Ala­nud kam­paa­nia sõnum “Raud­tee üle­ta­mi­ne pole mäng. Lase rong läbi!” tule­tab auto­juhti­de­le meel­de, et raud­tee üle­ta­mist ei saa võt­ta män­gu­na. Kui kee­gi sel­les­se siis­ki nii kerg­la­selt peaks suh­tu­ma, siis annab raud­teeo­hu­tus­nä­da­la kur­ja­kuu­lu­tav visuaal sel­get aimu sel­lest, mil­le pea­le mäng käib – elu ja sur­ma peale.[margin20]

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes pai­gal­da­tatkse raud­tee­jaama­des­se ja ron­gi­des­se rei­si­ja­te­le suu­na­tud sõnu­mi­ga “STOP Võta aega ron­gi­le jõud­miseks” pla­ka­tid. Viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi koo­li­des ja sõl­mi­tak­se koos­töö­le­pin­gu­id uute partneritega.

Kam­paa­niat edas­ta­tak­se raa­dios, raud­tee­jaama­des, rei­si­ron­gi­des, eri­ne­va­tes trü­ki­mee­dia väl­ja­an­ne­tes ja internetis.

Kam­paa­nia kesk­seks sünd­mu­seks on tänu­mee­ne “Kuld­ne tõk­ke­puu” üle­and­mi­ne ette­võt­te­le, kes oma tege­vu­se­ga on kaa­sa aida­nud raud­teeo­hu­tus­sõ­nu­mi levi­ta­mise­le. “Kuld­se tõk­ke­puu 2008” annab 30. april­lil res­to­ra­nis Tra­vel toi­mu­val üri­tu­sel üle tänu­mee­ne eel­mise aas­ta lau­reaat Lii­vi­ka Juk­saar, kes päl­vis tun­nus­tuse raud­teeo­hu­tus­tee­mat käsit­le­nud esit­lus­te kor­ral­da­mise eest mit­mes Har­ju­maa koo­lis ja noorteasutuses.

OLE poolt kor­ral­da­ta­vat raud­teeo­hu­tus­nä­da­lat toe­ta­vad: AS Ees­ti Raud­tee, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS, Põhja‑, Lää­ne, ja Ida Polit­sei­pre­fek­tuu­rid, Kris­tii­ne Lin­na­osa­va­lit­sus, OÜ Auto­sõit, Ees­ti Naab­ri­val­ve, Elekt­ri­raud­tee AS, Ees­ti Ring­hää­lin­gu­te Liit, Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­kus, Päe­va­leht, delfi.ee, neti.ee, hot.ee, koolitused.ee, kampaaniad.ee, starchat.ee, riveta.ee.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esimees
Tel 615 7777
GSM 504 5112
E‑post tamo@ole.ee
www.ole.ee

 

Kampaaniamaterjalid

 

Video .mp4 formaadis Lae alla kam­paa­nia pos­ter A4 for­maa­dis (Coated) Pos­ter “STOP” A4 for­maa­dis (Coated)