Suvekampaania 2008

Ees­märk: Kam­paa­nia ees­mär­giks oli ini­mes­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee ter­ri­too­riu­mil vii­bi­mi­ne on keela­tud ning infor­mee­ri­da neid sel­le teo­ga kaas­ne­va­test taga­jär­ge­dest trah­vi näol. Loo­mu­li­kult võivad taga­jär­jed olla kau­gelt hul­le­mad kui trah­vi maks­mi­ne. Tal­lin­na Kris­tii­ne lin­na­osa piir­kon­da koos Ees­ti Raud­tee poolt pai­gal­da­ta­va piir­de­aiaga üles sea­tud pla­ka­tid on häs­ti mär­ga­ta­vad ning see­tõt­tu on piir­kon­na ini­me­sed pla­ka­ti sisust häs­ti tead­li­kud. OLE jät­kab pla­ka­ti­te üles­sead­mist raud­tee­de vahe­tus­se lähe­dus­se ka järg­ne­va­tel aastatel.

Sõnum: „Raud­teel käi­mi­ne on keelatud.“