Jõulukampaania 2008

15. det­semb­ril algab Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti ja MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) raud­teeo­hu­tuse jõu­lu­kam­paa­nia „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju“.

Kam­paa­nia ees­märk on tõs­ta raud­teeo­hu­tuse tead­lik­kust ning sääs­ta raud­tee­liik­lu­ses inimelusid. Kam­paa­nia kogu­mak­su­mus on pool mil­jo­nit krooni.

„Kui­gi raud­tee­del eri­ne­va­tel põh­jus­tel huk­ku­nud ini­mes­te arv ei ole küll võr­rel­dav liik­lu­ses huk­ku­nu­te arvu­ga on inim­elu hin­da­ma­tu väär­tus ja ka üks huk­ku­nu on lii­ga pal­ju“ ütles Tehn­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­re­kor Rai­go Uuk­ki­vi. „Täna­vu on raud­teel huk­ku­nud 8 inimest“.

„Raud­teeo­hu­tus on liik­lus­kul­tuu­ri lahu­ta­ma­tu osa. Tege­le­des süs­te­maa­ti­li­selt liik­lus­kul­tuu­ri paren­da­mi­se­ga para­neb ka üldi­ne liik­lus­kul­tuur. Ini­me­sed muu­tu­vad tead­li­ku­maks ja alal­hoid­li­ku­maks,“ lau­sus polit­seidi­rek­tor Tar­mo Mii­lits. „Auto ja ron­gi kok­ku­põr­ge­test ei eris­tu nn oht­lik­ke üle­sõi­te – õnne­tusi toi­mub kõik­jal üle Eesti.“

Ope­ra­tion Life­sa­ver on raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev rah­vus­va­he­li­ne mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le tege­vu­se ees­mär­giks on raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning see­lä­bi vigas­ta­tu­te ja huk­ku­nu­te arvu vähendamine.

OLE juha­tu­se esi­mehe Tamo Vahe­met­sa sõnul tule­ta­tak­se kam­paa­niaga ini­mes­te­le meel­de, et kõi­ki ooda­tak­se koju ning jõu­lusagi­nas ei tohi unus­ta­da raud­tee üle­ta­mi­se­ga kaas­ne­vaid ohte. „Kam­paa­nia „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju“ saab teoks koos­töös Teh­ni­li­se Järel­val­ve Ame­ti, Ees­ti Polit­sei, Ees­ti Raud­tee ning Ede­la­raud­tee­ga. Kok­ku pool mil­jo­nit kroo­ni mak­sev tea­vi­tus­kam­paa­nia infot levi­ta­tak­se kõi­ki­des mee­dia­ka­na­li­tes. Info peaks jõud­ma iga liik­le­ja­ni ning pane­ma kõi­ki rahu­li­kult järe­le mõt­le­ma ning ka rahu­li­ku­malt liik­lu­ses käi­tu­ma,“ sõnas Tamo Vahe­mets. „Meie Ees­tis väl­ja töö­ta­tud raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia on osu­tu­nud seda­võrd edu­kaks, et sama­de­le rek­laam­ma­ter­ja­li­de­le on üles ehi­ta­tud ka Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de sel­le aas­ta raud­teeo­hu­tus­ala­ne OL jõulukampaania.“

„Ees­ti Raud­tee jaoks on väga olu­li­ne, et meie poolt hal­la­ta­val in fra­struk­tuu­ril oleks liik­le­mi­ne või­ma­li­kult ohu­tu,“ sõnas Ees­ti Raud­tee juha­tu­se lii­ge Indrek Orav. „Ees­ti Raud­tee ees­mär­gid on pea­mi­selt kau­ba­ve­du ja raud­tee inf­ra­struk­tuu­ri kor­ras­hoid. Tur­va­li­se liik­lus­kesk­kon­na loo­mi­ne on meie iga­päe­va­ne tege­vus: pai­gal­da­me aeda­sid, reno­vee­ri­me üle­sõi­du­koh­ti jms. Toe­ta­des OLE tege­vust osa­le­me aktiiv­sel ka ela­nik­kon­na tead­lik­ku­se suu­ren­da­misel,“ rää­kis Indrek Orav.

Ede­la­raud­tee juha­tu­se esi­mees Kal­vi Pukka sõnul on kõi­ge olu­li­sem ka raud­teel lii­gel­des olla tead­lik või­ma­li­kest ohtu­dest ja nen­de­ga arves­ta­da. „vedu­ri­ju­hil ei ole prak­ti­li­selt või­ma­lik õnne­tu­se väl­ti­miseks mida­gi ära teha, ses­tap on väga olu­li­ne, et jala­käi­jad ja auto­ju­hid olek­sid tähe­le­pa­ne­li­kud ja mär­kak­sid ron­gi. Loo­da­me, et kõi­ki­des­se rei­si­ron­gi­de vagu­ni­tes­se pai­gal­da­tud kam­paa­ni­a­pla­ka­ti­te sõnum jõuab tuhan­de­te ini­mes­te­ni,“ sõnas Kal­vi Pukka.


Lisainformatsioon:

Rai­go Uukivi
Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti peadirektor
E‑post raigo.uukkivi@tja.ee

Tamo Vahe­mets
MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver juha­tu­se esimees
E‑post ole@ole.ee
tel 615 6777
GSM 504 5112

 

Kam­paa­nia sõnu­mit aitavd edastada:

  • AS Ees­ti Raudtee
  • AS Ede­la­raud­tee
  • Ring­hää­lin­gu­te Liit
  • Ees­ti Politsei
  • Elekt­ri­raud­tee AS
  • Kris­tii­ne Keskus

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver (www.ole.ee) tege­vu­se ees­mär­giks on algus­aas­ta­test pea­le olnud koon­da­da raud­teeo­hu­tust olu­li­seks pida­vaid ette­võt­teid, orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid, et läbi koor­di­nee­ri­tud tege­vu­se tõs­ta ela­ni­ke tead­lik­kust raud­teel varit­se­va­test ohtu­dest ning vähen­da­da see­lä­bi igal aas­tal röö­bas­tel huk­ku­nu­te arvu. MTÜ OLE loo­di 19. novemb­ril 2004. aas­tal. OLE juhin­dub oma tege­vu­ses 1972. aas­tal Amee­ri­ka Raud­tee­de Assot­siat­sioo­ni, Riik­li­ku Raud­tee­reisi­ja­te Kor­po­rat­sioo­ni ja Raud­tee­de Eden­da­mise Ins­tituu­di poolt asu­ta­tud Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. (www.oli.org) töö põhi­mõ­te­test ning on sel­le sõsarorganisatsiooniks. 

Kampaania materjalid:

 

Video .mp4 formaadis Pos­ter A4 for­maa­dis (Coated) Flas­hbän­ner