Raudteeohutusnädal 2009

Viien­dat aas­tat toi­mu­val raud­teeo­hu­tus- näda­lal 27.04 — 03.05 tule­ta­tak­se ini­mes­te­le meel­de raud­tee ja ron­gi­de­ga kaas­ne­vaid ohtusid. Lisaks rek­laa­mi­kam­paa­nia­le sõnu­mi­ga „Lase rong läbi“ viiak­se mit­mel pool üle Ees­ti läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi, alus­ta­tak­se hoia­tus­tahv­li­te pai­gal­da­mist ning täna­tak­se tegi­ja­id tänu­üri­tu­sel Kuld­ne tõk­ke­puu 2009.

„Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la­ga tule­ta­me ini­mes­te­le meel­de raud­tee ja ron­gi­liik­lu­se­ga kaas­ne­vaid ohtusid juba viien­dat aas­tat,“ sõnas MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes vii­me läbi rek­laa­mi­kam­paa­nia lin­na­ruumis, raa­dios ja trü­kipres­sis, mil­le pea­sõ­num on „Lase rong läbi! – Hoiame elu“. Püüa­me sel­le­ga tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust, et raud­tee üle­ta­mi­se­ga kaas­neb mit­meid ohte – nii jala­käi­ja­le kui auto­le. Samu­ti vii­me läbi üle Ees­ti raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi ning alus­ta­me hoia­tus­tahv­li­te pai­gal­da­mist,“ rää­kis Tamo Vahe­mets.

„Koos­töös AS-iga Ees­ti Raud­tee alus­tab OLE hoia­tus­tahv­li­te pai­gal­da­mist, mil­le sis­uks on meel­de tule­ta­da, et raud­teel käi­mi­ne on keela­tud ja sea­du­se­ga karis­ta­tav. Kok­ku pai­gal­da­tak­se 2009. aas­tal täien­da­valt 150 hoia­tus­tahv­lit,“ lau­sus Tamo Vahe­mets. „Tal­lin­na, Tar­tu ja Pär­nu lin­na­ruu­mi pai­gal­da­tak­se raud­teeo­hu­tus­sõ­nu­mit edas­ta­vad pla­ka­tid, mil­lel on kuju­ta­tud nn Foo­ri­kaid, kes on Foo­ri­poi­si sil­ma­te­rad. Foo­ri­kad kut­su­vad ini­me­si üles mär­ka­ma ron­gi ja raud­teel lii­ku­mise oht­lik­kust.“

 

Tänuüritusel Kuldne tõkkepuu 2009

  • tehak­se üle­vaa­de eel­mise aas­ta tege­mis­test ja saa­vu­tus­test;
  • tut­vus­ta­tak­se käes­ole­va aas­ta plaa­ne;
  • antak­se üle tänu­mee­ne “Kuld­ne tõk­ke­puu 2009” füü­si­li­se­le või jurii­di­li­se­le isi­ku­le, kes möö­du­nud aas­tal on oma tege­vu­se­ga kaa­sa aida­nud raud­teeo­hu­tuse vald­kon­na are­ne­mise­le. Samas ei tohi raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­mi­ne olla sel­le isi­ku põhi­te­ge­vu­seks;
  • antak­se esma­kord­selt väl­ja ka tii­tel Parim esit­le­ja isiku(te)le, kel­le läbi­vii­dud raud­teeo­hu­tus­ala­sed esit­lused on saa­nud enim posi­tiiv­set taga­si­ka­ja audi­too­riu­milt;
  • Ees­ti Raud­tee­kul­tuu­ri SA annab üle OLE-le 250 000 kroo­ni­se tše­ki raud­teeo­hu­tuse aren­da­miseks 2009. aas­tal;
  • täna­tak­se kaasai­ta­ja­id.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets
MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver
juha­tu­se esi­mees

E‑post ole@ole.ee
tel 615 6777,
GSM 504 5112

 

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) (www.ole.ee) tege­vu­se ees­mär­giks on algus­aas­ta­test pea­le olnud koon­da­da raud­teeo­hu­tust olu­li­seks pida­vaid ette­võt­teid, orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid, et läbi koor­di­nee­ri­tud tege­vu­se tõs­ta ela­ni­ke tead­lik­kust raud­teel varit­se­va­test ohtu­dest ning vähen­da­da see­lä­bi igal aas­tal röö­bas­tel huk­ku­nu­te arvu. OLE loo­di 19. novemb­ril 2004. aas­tal. OLE juhin­dub oma tege­vu­ses 1972. aas­tal Amee­ri­ka Raud­tee­de Assot­siat­sioo­ni, Riik­li­ku Raud­tee­reisi­ja­te Kor­po­rat­sioo­ni ja Raud­tee­de Eden­da­mise Ins­tituu­di poolt asu­ta­tud Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. (www.oli.org) töö põhi­mõ­te­test ning on sel­le sõsar­or­ga­ni­sat­sioo­niks.

Lae alla kam­paa­nia pos­ter A4 for­maa­dis (Coated)