Kuldne Tõkkepuu ’09 anti üle Tarmo Miilitsale

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) tänu­üri­tu­sel anti 29. april­lil üle tänu­mee­ne Kuld­ne Tõk­ke­puu 2009 polit­seidi­rek­tor Tar­mo Mii­lit­sa­le suu­re töö eest raud­teeo­hu­tuse­le kaa­sa aita­misel.

„Mul on väga suur au Kuld­set Tõk­ke­puud vas­tu võt­ta. Minu jaoks on raud­teeo­hu­tus liik­lus­kul­tuu­ri lahu­ta­ma­tu osa ning sel­le­ga peab tege­le­ma nagu liik­lus­ohu­tu­se­ga üld­se,“ lau­sus polit­seidi­rek­tor Tar­mo Mii­lits. „Auto ja ron­gi või auto ja ini­m­ese kok­ku­põr­kes on sel­ge, kes roh­kem kan­na­ta­da saab. Tege­le­des süs­te­maa­ti­li­selt liik­lus­kul­tuu­ri paren­da­mi­se­ga muu­tu­vad ini­me­sed tead­li­ku­maks ja alal­hoid­li­ku­maks.“

„Tar­mo Mii­lits on aida­nud meil tege­le­da süs­teem­selt raud­teeo­hu­tu­se­ga sõl­tu­ma­ta sel­lest, et see ei ole otse­selt tema ame­ti­ko­hus­tus ning ka sõl­tu­ma­ta sel­lest, mis ame­ti­pos­til ta töö­tab,“ sõnas MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „OLE üks ees­mär­ke – luua raud­teeo­hu­tuse esit­lus­te kät­te­saa­da­vu­se või­ma­lus üle Ees­ti – sai eel­misel aas­tal teoks. Ning seda suu­res osas tänu Tar­mo Mii­lit­sa töö­le. Täna­seks ole­me sei­sus, kus üle Ees­ti kõi­ki­des pre­fek­tuu­ri­des on raud­teeo­hu­tuse enne­tus­töö­ga tege­le­vad amet­ni­kud.“

Ala­tes esmas­päe­vast kest­val, viien­dat aas­tat toi­mu­val raud­teeo­hu­tus­nä­dal tule­ta­tak­se ini­mes­te­le meel­de raud­tee ja ron­gi­de­ga kaas­ne­vaid ohtusid. Lisaks rek­laa­mi­kam­paa­nia­le sõnu­mi­ga „Lase rong läbi! – Hoiame elu“ viiak­se mit­mel pool üle Ees­ti läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi, alus­ta­tak­se hoia­tus­tahv­li­te pai­gal­da­mist ning täna­ti tegi­ja­id tänu­üri­tu­sel Kuld­ne tõk­ke­puu 2009.

Vara­semad lau­reaa­did:

  • 2006 – Tal­lin­na Lin­na­va­lit­sus (lin­na­pea Jüri Ratas)
  • 2007 – Lii­vi­ka Juk­sar, Har­ju­maa noor­soo­töö­ta­ja
  • 2008 – Kris­tii­ne Kau­ban­duse AS

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets
MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver
juha­tu­se esi­mees

EM ole@ole.ee
TL 615 6777
MB 504 5112

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) (www.ole.ee) tege­vu­se ees­mär­giks on algus­aas­ta­test pea­le olnud koon­da­da raud­teeo­hu­tust olu­li­seks pida­vaid ette­võt­teid, orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid, et läbi koor­di­nee­ri­tud tege­vu­se tõs­ta ela­ni­ke tead­lik­kust raud­teel varit­se­va­test ohtu­dest ning vähen­da­da see­lä­bi igal aas­tal röö­bas­tel huk­ku­nu­te arvu. OLE loo­di 19. novemb­ril 2004. aas­tal. OLE juhin­dub oma tege­vu­ses 1972. aas­tal Amee­ri­ka Raud­tee­de Assot­siat­sioo­ni, Riik­li­ku Raud­tee­reisi­ja­te Kor­po­rat­sioo­ni ja Raud­tee­de Eden­da­mise Ins­tituu­di poolt asu­ta­tud Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. (www.oli.org) töö põhi­mõ­te­test ning on sel­le sõsar­or­ga­ni­sat­sioo­niks.