Jõulukampaania 2012 – Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju

Jõu­lu­aeg on käes. See on ilus aeg, mil tava­li­sest enam mõel­dak­se oma lähe­das­te­le ja sõp­ra­de­le. Kor­ral­da­tak­se jõu­lu­pi­dusid ja kont­ser­te, otsi­tak­se kin­gi­tusi, pee­tak­se püha­de­plaa­ne. Olgu muu­de täht­päe­va­de­ga kui­das on, aga jõu­luks püü­tak­se ikka koju jõu­da. Kas­või sel­leks, et võt­ta mõnest vanast kin­ga­kar­bist väl­ja tut­ta­vad kuu­se­eh­ted, tõs­ta laua­le ammu arm­saks saa­nud tas­sid-tald­ri­kud ja road, mil­le mait­set ei leia ter­vest maailmast.

Ka kam­paa­nia kor­ral­da­ja­te jaoks on jõu­lud kõi­ke seda, mil­le­st eel­poolt jut­tu. Siis­ki ole­me oma süda­me­as­jaks ja kohus­tuseks võt­nud kor­ral­da­da raud­teeo­hu­tuse­le kes­ken­du­nud kam­paa­nia, mil­le ees­mär­giks on ini­mes­te­le jõu­lu­eel­ses sagi­nas meel­de tule­ta­da, et neid ooda­tak­se jõu­luks koju. Kõi­gil neil ilu­satel plaa­ni­del ja kin­gi­tus­tel pole ju min­git mõtet, kui elu­tee het­ke­li­se tähe­le­pa­nu haju­mise tõt­tu röö­bas­tel poo­le­li jääb.

Igal aas­tal kao­ta­vad raud­tee­röö­bas­tel oma elu mit­med ini­me­sed. Kõi­gi nen­de jaoks, kel­lest õnne­tus sel aas­tal kaa­re­ga möö­da käis, on tege­mist vaid numb­ri­te­ga raud­teeo­hu­tus­ala­ses sta­tis­ti­kas. Need aga, kes õnne­tus­se sat­tu­nud ini­me­si sel saa­tus­li­kul päe­val, õhtul või hom­mi­kul koju oota­sid, on kao­ta­nud oma ema-isa, õe-ven­na, lap­se. See on valus kao­tus, mil­le­ga ei saa lep­pi­da ja ega õnneks peagi.

Raud­tee üle­ta­mi­ne ei ole lote­rii ja juhu­se hoo­leks jäe­tak­se oma elu ainult siis, kui ei olda pii­sa­valt tähe­le­pa­ne­li­kud. Rong ei ole sel­gest tae­vast alla­sa­dav pik­se­löök, mil­le tek­ki­mist on ras­ke ette aima­ta ning sel­lest hoi­du­da. Ron­gid lii­gu­vad ainult röö­bas­tel ning see on ainus koht, kus teie teed võivad ris­tu­da. Seda teavad nii suu­red kui väi­ke­sed, mehed kui nai­sed. Selle­le vaa­ta­ma­ta jää­vad ini­me­sed ron­gi ette.

See­pä­rast soo­vib OLE oma koos­töö­part­ne­ri­te­ga veel­kord nii auto­juhti­de­le kui jala­käi­ja­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­mi­ne on oht­lik.  Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia eest­ve­da­misel toi­muv kam­paa­nia toi­mub 10.–26. det­semb­ri­ni ning kan­nab nagu vara­se­ma­tel­gi aas­ta­tel nime „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“ OLE soo­vib oma kam­paa­niaga anda panu­se sel­les­se, et kõik jõu­lu­soo­vid ja –ter­vi­tu­sed oma lähe­das­te­le kenas­ti edasi saak­sid antud.

Kam­paa­nia ajal näe­vad ilma­val­gust OLE poolt val­mis­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid, mil­le pea­te­ge­las­teks on vara­se­ma­test aas­ta­test tut­ta­vad õde-ven­da. See­kord pole nad aga tur­va­li­ses kodus, vaid vaa­ta­vad väl­ja ron­giak­nast. Kül­lap on nad teel oma vanaema-vana­isa juur­de, kes neid piki­sil­mi ehi­tud kuu­se ja maits­va­te pipar­koo­ki­de­ga oota­vad. Kas nad ka õnne­li­kult koha­le jõuavad, see sõl­tub juba kõi­gist meist, kes me nii auto­de­ga kui jalg­si iga päev raud­teed üle­ta­me. Kül­lap jõuavad!

Lisaks kasu­ta­me kam­paa­nias läi­nud aas­tal loo­dud teleklip­pi, mil­les pere­isa teda kodus oota­va pere juur­de sõi­dab. Kui­gi tee­kond viib üle raud­tee, möö­dub kõik õnne­li­kult ning tei­sest OLE kli­pist tut­ta­vad õde-ven­da saa­vad kül­lap pea­gi oma arm­sa issi­ga kok­ku. Telekli­pi­le on toeks ka kõi­ki­des Ees­ti raa­dio­jaama­des kõlav rek­laam, post­rid täna­va­tel ning print­rek­laa­mid trü­ki­mee­dias. Lisaks jät­kab OLE raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te läbi­vii­mist koolides.

Tur­va­list jõuluaega!
Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia

 

Kampaania materjalid

TV kli­pid


OLE 10sec 1280×720.mp4 OLE 30sec 720×576.mp4 Pos­ter A4 / ee / sRGB / .pdf

Raa­dio­rek­laam

 

Digi­pla­kat

Digi­pla­kat 1280×720.mp4