Jõulukampaania 2013 — Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju

Jõu­lud on jäl­le käes ja pole­gi olu­li­ne, kas maa saab ole­ma must või val­ge, sus­si sees suu­rem või natu­ke väik­sem ülla­tus – täh­tis on hoo­pis tead­mi­ne, et oled kelle­le­gi kal­lis ja endi­selt mee­les. Nii me siis käi­me­gi oma lähe­das­tel külas, osa­le­me rõõm­salt koo­li­des, las­te­aeda­des, ette­võ­te­tes ja orga­ni­sat­sioo­ni­des kor­ral­da­tud jõu­lu­pi­du­del ja mõt­le­me pea kogu ärk­vel­ole­ku aja kin­gi­tus­te­le ja jõu­lu­laua menüüle.

OLE on oma koos­töö­part­ne­ri­te­ga ka sel­lel aas­tal enda süda­me­as­jaks võt­nud kaa­sa aida­ta nen­de ilu­sate mõte­te rea­li­see­ri­mise­le, tule­ta­des taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga hoo­las. Ise­gi siis, kui peaksid raud­teed üle­ta­ma 12 tur­va­pad­ja­ga varus­ta­tud maas­tu­ris, veo­au­tos või trak­to­ris – ron­gi jaoks oled endi­selt lume­hel­be­ke, mis teelt liht­salt mine­ma pühi­tak­se.

Paraku jät­sid ka lõpp­e­val aas­tal Ees­ti röö­bas­tee­de­le elu mit­med ini­me­sed. Nii nagu vara­semalt võib nen­de­gi traa­gi­lis­te juh­tu­mi­te põh­ju­se­na väl­ja tuua tähe­le­pa­nu haju­mise. Tei­si­sõ­nu raud­tee üle­ta­mise ajal tege­le­ti hoo­pis teis­te, näi­li­selt olu­li­se­ma­te asja­de­ga kui raud­tee üle­ta­mi­ne. OLE hin­nan­gul on nii­su­gu­sest mujal ole­mi­sest kuju­ne­mas epi­dee­mia, mil­le vas­tu jääb meie jõust väheks. Loo­mu­li­kult on arvu­tist koos kõi­ki­de temas sisal­du­va­te prog­rammi­de, män­gu­de, filmi­de, muu­si­ka ja mil­jo­ni muu põne­va asja­ga saa­nud meie iga­päe­va­elu lahu­ta­ma­tu koos­tis­osa. On aga äär­mi­selt kahet­sus­väär­ne, et see kõik võe­tak­se enda­ga kaa­sa ka siis, kui min­nak­se väl­ja täna­va­le, bus­si, üle­käi­gu­raja­le. Nii siis astu­tak­se­gi vir­tuaal­selt rock-kont­ser­dil, lahin­gu­tand­ril või kel­le­gi tobe­dus­te üle naer­des reaal­se ron­gi ette. Nii leia­vad­ki koha­le rut­ta­vad para­mee­di­kud sünd­mus­ko­halt sage­li män­gi­va pleie­ri või mobiil­te­le­fo­ni, kuu­la­ja on aga juba ammu nö vir­tuaal­maa­il­ma lii­ku­nud.

See­pä­rast soo­vib OLE ühes oma koos­töö­part­ne­ri­te­ga veel­kord nii auto­juhti­de­le kui jala­käi­ja­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­mi­ne on oht­lik.  OLE eest­ve­da­misel toi­muv jõu­lu­kam­paa­nia toi­mub 14.–26. det­semb­ri­ni ning kan­nab nagu vara­se­ma­tel­gi aas­ta­tel nime „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“ OLE soo­vib oma kam­paa­niaga anda oma panu­se sel­les­se, et kõik jõu­lu­soo­vid ja –ter­vi­tu­sed saak­sid oma lähe­das­te­le edasi antud siin, reaal­ses maa­il­mas.

Kam­paa­nia ajal näe­vad ilma­val­gust OLE poolt val­mis­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid, mil­le pea­te­ge­las­teks on met­sast jõu­lu­kuuske too­ma läi­nud pere­isa ning teda kodus oota­vad lähe­da­sed. Pere­isa jõuab küll koju, kuid kli­pis antak­se mõis­ta, et kõik või­nuks min­na ka tei­si­ti. Loo­da­me, et väl­ja­töö­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid aita­vad kaa­sa selle­le, et üks­ki jõu­lu­soov ei jääks edasi ütle­ma­ta.

Telekli­pi­le on toeks ka kõi­ki­des Ees­ti raa­dio­jaama­des kõlav rek­laam, post­rid täna­va­tel ning print­rek­laa­mid trü­ki­mee­dias. Lisaks jät­kab OLE raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te läbi­vii­mist koo­li­des.

Tur­va­list jõu­lu­ae­ga!
Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets
juha­tu­se esi­mees-tegev­juht

Toom­puies­tee 35
Tal­linn 10133
TL: (372) 50 45112
EM: tamo@operationlifesaver.eu

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.

 

Kampaania materjalid

Print­rek­laam

Pos­ter A4 / ee / RGB / Coated – .pdf

TV rek­laam

30 sec klipp 1280×720.mp4 / 16:9

Raa­dio­rek­laam

Digi­pla­kat

Digi­pla­kat 1280×720.mp4 / 16:9