Jalakäijate hooletus raudteel liigeldes põhjustas otsasõidujuhtumite järsu tõusu

Pres­si­tea­de
23.01.2015

2014. aas­tal toi­mus kok­ku 20 raud­tee­õn­ne­tust. Maan­tee­sõi­du­ki ja ron­gi kok­ku­põr­ke juh­tu­meid oli 5, neis huk­kus 5 ini­mest. Otsa­sõi­te raud­teel vii­bi­nud ini­mes­te­le oli 15, neis sai vigas­ta­da 7 ja huk­kus 7 ini­mest (sh 1 töö­õn­ne­tu­ses). Raud­tee­õn­ne­tus­te pea­miseks põh­ju­seks on jät­ku­valt liik­le­ja­te hoo­le­tus ja ohu­tus­nõue­te eira­mi­ne.

Võr­rel­des 2013. aas­ta­ga toi­mus eel­misel aas­tal ligi 40% võr­ra vähem kok­ku­põr­ke­juh­tu­meid. Kok­ku­põr­ge­te koguarv küll vähe­nes, kuid 80% juh­tu­mi­test lõpp­es ühe või ena­ma huk­ku­nu­ga. Mär­ki­mis­väär­ne on siin­juu­res asja­olu, et ligi poo­led kok­ku­põr­ked toi­musid auto­maat­foo­ri­sig­na­li­sat­sioo­ni­ga varus­ta­tud üle­sõi­du­kohta­del ning asjaolud vii­ta­vad eran­di­tult liik­lus­reeg­li­te rik­ku­mise­le moo­tor­sõi­du­ki juhi poolt. Liik­lus­sea­du­se koha­selt peab liik­le­ja raud­tee üle­ta­misel ole­ma eri­ti tähe­le­pa­ne­lik ning sõi­du­ki­juht arves­ta­ma liik­lus­mär­ke, heli- ja val­gus­sig­naa­le, tõk­ke­puu asen­dit ja regu­lee­ri­ja kor­ral­dusi. Liik­lus­ees­kir­ju jär­gi­des on või­ma­lik mini­mee­ri­da või ära hoi­da ohu­olu­kor­di raud­teel.

Otsa­sõi­du­juh­tu­meid oli möö­du­nud aas­tal võr­rel­des 2013. aas­ta­ga poo­le roh­kem. Otsa­sõi­dud toi­musid pea­mi­selt hoo­le­tu­sest tin­gi­tud asjaolu­de tõt­tu- joo­best tin­gi­tud eba­a­dek­vaat­sus, raud­tee üle­ta­mi­ne sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas. Lisaks oli juh­tu­meid, kus raud­teed üle­ta­nud ini­me­ne ei mär­ga­nud lähe­ne­vat ron­gi sega­va­te tegu­ri­te tõt­tu- muu­si­ka kuu­la­mi­ne kõr­va­klap­pi­de­ga, mobiil­te­le­fo­ni kasu­ta­mi­ne, jalg­rat­ta­ga sõi­tes üle­käi­gu­ko­ha üle­ta­mi­ne. Mai­ni­mist vää­rib asja­olu, et 15 otsa­sõi­dust koguni 10 lei­dis aset üle­käi­gu­kohta­del. Üle­jää­nud 5 juhul toi­musid otsa­sõi­du­juh­tu­mid piir­kon­da­des, kus raud­tee üle­ta­mi­ne on ran­gelt keela­tud ning nen­de puhul oli ette­ka­vat­se­tud ron­gi ette astu­mise ilmin­gu­id. Sta­tis­ti­ka viitab sel­gelt liik­le­ja­te hoo­le­tu­le ning ohtusid mit­te­en­ne­ta­va­le liik­lus­käi­tu­mise­le.

Vii­mas­tel aas­ta­tel on pal­ju panus­ta­tud raud­tee­võr­gus­ti­ku ohu­tust paren­da­va­te­le tege­vus­te­le (ise­te­ki­ta­tud üle­käi­ku­de pii­ra­mi­ne, ohu­tu­ma­te liik­lus­tee­de raja­mi­ne, raud­tee­jaama­de pii­ra­mi­ne aiaga, tun­ne­li­te raja­mi­ne), kuid liik­lus­kul­tuur pole para­ne­nud ning see­tõt­tu toi­mub jät­ku­valt traa­gili­si õnne­tusi. Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti järg­ne­va perioo­di põhi­foo­kus on jät­ka­ta raud­tee­võr­gus­ti­ku ohu­tust paren­da­va­te tege­vus­te­ga koos­töös raud­tee-ette­võt­ja­te, Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia ning Maan­tee­ame­ti­ga. Hoo­le­tu­sest ja tähe­le­pa­ne­ma­tu­sest tin­gi­tud õnne­tus­te vähe­ne­mi­ne on või­ma­lik üks­nes kõi­ki­de osa­pool­te, seal­hul­gas liik­le­ja­te panus­ta­misel. Raud­tee on kõr­gen­da­tud ohu- ja ris­ki­te­guriga piir­kond, kus liik­le­jad pea­vad enda ja teis­te ohu­tuse taga­miseks ole­ma äär­mi­selt tähe­le­pa­ne­li­kud.

[divi­der]

Lis­a­in­fo

Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031/ 50 11 585 | anu.volma@tja.ee
www.tja.ee
Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A
10614 Tal­linn