Raudteeohutusnädal 2015 – KLAPID PEAST!

Pres­si­tea­de:

Raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Võta kla­pid peast ja Lase rong läbi!“ tule­tab meel­de, et kõr­va­klap­pi­de kand­mi­ne raud­teed üle­ta­des vähendab olu­li­selt tähe­le­pa­ne­lik­kust ümb­rit­se­va suhtes.

27.04–03.05.2015 viiak­se Ees­tis läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab sõnu­mit „Võta kla­pid peast ja Lase rong läbi!“. Kam­paa­nia üheks ees­mär­giks on alga­ta­da ühis­kon­nas dis­kusioon liik­lu­ses kõr­va­klap­pi­de kasu­ta­mi­se­ga seo­tud riskidest.

Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti, Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti, Maan­tee­ame­ti ja Päästeametiga.

„Kõr­va­klap­pi­de kand­mi­ne liik­lu­ses on muu­tu­nud sama tava­pä­ra­seks ja rutiin­seks tege­vu­seks kui sot­siaal­mee­dias aja veet­mi­ne“, sel­gi­tas MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Täna­val kõr­va­klap­pi­dest muu­si­kat kuu­la­vad ini­me­sed ase­ta­vad ennast just­kui mul­li sis­se, kao­ta­des sel moel suu­re osa oma või­mest tähe­le pan­na kaas­liik­le­ja­id ja ümb­rit­se­vat kesk­kon­da. Kuid raud­tee tur­va­li­se üle­ta­mise eel­tin­gi­mu­seks on kõi­ki­de meel­te­ga nn „kohal olemine“.

„Kam­paa­nia ees­mär­giks on alga­ta­da ühis­kon­nas dis­kus­sioon kõr­va­klap­pi­de kand­mi­se­ga seo­tud ris­ki­dest. Täna­seks on sõi­du­au­to­des liik­le­ja­te jaoks tur­va­vöö­de kin­ni­ta­mi­ne loo­mu­lik tege­vus. Tea­tak­se, et nii mini­mi­see­ri­tak­se ris­ke või­ma­li­ku kok­ku­põr­ke kor­ral. Kõr­va­klap­pi­de kand­jad käi­tu­vad aga vas­tu­pi­di­selt. Kuu­la­tes muu­si­kat täna­val lii­gel­des võe­tak­se endalt või­ma­lus mär­ga­ta tei­si liik­le­ja­id. Kui juba ron­gi sig­naa­li ei kuul­da, mis siis veel rää­ki­da kõr­val­seis­va kaas­la­se suu­li­sest hoia­tu­sest“, mär­kis Vahe­mets. „Vedu­ri­juhti­del ei ole või­ma­lik kii­res­ti pea­tu­da või traa­gi­lis­te sünd­mus­te ära­hoid­miseks manööv­reid soo­ri­ta­da. Vali heli­sig­naal, mida nad liik­le­ja­le edas­ta­da saa­vad, ei pruu­gi val­jult muu­si­kat kuu­la­va raud­tee üle­ta­ja­ni aga jõuda“.

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Anvar Salomets‘a sõnul on raud­tee­õn­ne­tus­te pea­miseks põh­ju­seks jät­ku­valt hoo­le­tus ja liik­lus­reeg­li­te eira­mi­ne. „Otsa­sõi­du­juh­tu­mi­te arv on vii­ma­sel aas­tal mur­et­te­ki­ta­valt tõus­nud ja siin on mär­gu­sõ­naks just hoo­le­tus. Suur osa õnne­tus­test toi­mus see­tõt­tu, et raud­tee üle­ta­ja ei mär­ga­nud ron­gi sega­va­te fak­to­ri­te tõt­tu- kõr­va­klap­pi­dest muu­si­ka kuu­la­mi­ne, tele­fo­ni­ga rää­ki­mi­ne, jalg­rat­ta­ga sõi­tes raud­tee üle­ta­mi­ne. Seni kuni liik­le­ja ei tead­vus­ta, et ohu­tuse raud­teel tagab üks­nes tead­li­kult tähe­le­pa­ne­lik ja hoo­las tegut­se­mi­ne, pole või­ma­lik ohu­olu­kor­di raud­teel ära hoida.“

Küm­nen­dat kor­da läbi­vii­da­va raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes pai­gal­da­tud lin­na­ruu­mi kam­paa­nia pla­ka­tid, kau­ban­dus­kes­ku­ses ja ühis­trans­por­di­va­hen­di­tes edas­ta­tak­se ohu­tusklip­pe ning koo­li­des viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esitlusi.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la tip­psünd­mu­seks on 29. april­lil kor­ral­da­tav tänusünd­mus, kus Ees­ti Vaba­rii­gi sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur tun­nus­tab tub­li­maid raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne. Tänu­mee­ne „Kuld­ne Tõk­ke­puu“ antak­se kõi­ge sil­ma­paist­va­ma vaba­taht­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se toe­taja­le möö­du­nud aastal.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahemets,
OLE juha­tu­se esi­mees – tegevjuht
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.

Kampaania materjalid

Digi­pla­kat HD/.mp4/10sek/29.6MB