TJA pressiteade! Raudteeõnnetuste ära hoidmiseks peab parenema inimeste liikluskäitumine

08.veebruar 2016

2015. aas­tal toi­mus kok­ku 19 raud­tee­õn­ne­tust, neist 5 olid maan­tee­sõi­du­ki ja ron­gi kok­ku­põr­ked ning 14 otsa­sõi­dud raud­teel vii­bi­nud ini­mes­te­le. Hoo­le­tu­sest ning liik­lus­reeg­li­te eira­mi­sest tin­gi­tud, traa­gi­lis­te taga­jär­ge­de­ga otsa­sõi­te on jät­ku­valt pal­ju- huk­ku­nuid oli 9 ning vigas­ta­tuid 5. Posi­tiiv­ne on see, et kok­ku­põr­ge­tes ei huk­ku­nud ega saa­nud viga möö­du­nud aas­tal ühte­gi ini­mest (2014. aas­tal see­vas­tu oli 5 huk­ku­nut ja 12 vigas­ta­tut). Ka vigas­ta­tud ini­mes­te koguarv kõi­ki­de raud­tee­õn­ne­tus­te lõi­kes on olu­li­selt vähe­ne­nud – kui 2014. aas­tal sai vigas­ta­da 19 ini­mest, siis 2015. aas­tal 5 ini­mest.

Õnne­tus­te pea­mis­teks põh­jus­teks olid sar­na­selt eel­ne­va­te perioo­di­de­ga liik­le­ja­te tähe­le­pa­ne­ma­tus, hili­ne rea­gee­ri­mi­ne ning raud­teel vii­bi­mi­ne sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas. Koguni 9 õnne­tust lei­dis aset kohas, kus raud­teel vii­bi­mi­ne ning sel­le üle­ta­mi­ne on ran­gelt keela­tud.  Õnne­tus­te põh­jus­te ana­lüüs näi­tab, et oht­li­ke olu­kor­da­de ja traa­gi­lis­te taga­jär­ge­de väl­ti­miseks pea­vad ennekõi­ke liik­le­jad  oma liik­lus­käi­tu­mist paren­da­ma ning tead­vus­ta­ma, et raud­tee on kõr­gen­da­tud ris­kiga piir­kond.

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Anvar Salomets‘a sõnul on ohu­tuse taga­miseks teh­tud raud­teeinf­ra­struk­tuu­ril mit­meid ümber­kor­ral­dusi. „Riik on koos­töös ette­võt­ja­te­ga loo­nud  raud­tee üle­ta­miseks opti­maal­se­mad tra­jek­too­rid ning see­lä­bi suu­na­nud liik­le­ja­id raud­teed üle­ta­ma sel­leks ette­näh­tud kohta­dest. Olu­li­selt on paren­da­tud üle­sõi­tu­de varus­ta­tust tõk­ke­puu­de lisa­mise ning ole­mas­ole­va­te foo­ri­de asen­da­mi­se­ga pare­mi­ni näh­ta­va LED-teh­no­loo­giaga. Lisaks on täna­seks üle Ees­ti kaar­dis­ta­tud eba­sea­dus­li­kud ehk nö ise­te­ki­ta­tud üle­tus­ko­had, see on olu­li­ne info ohu­tus­meet­me­te väl­ja­töö­ta­miseks,“ lisas Salo­mets.

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet paneb ini­mes­te­le süda­me­le, et raud­teed üle­ta­des tuleb suu­na­ta tähe­le­pa­nu ümb­rit­se­va­le liik­lu­se­le ja eemal­da­da sega­vad fak­to­rid nagu nuti­sead­med ja kõr­vakla­pid. Tead­lik­ku­se tõst­miseks raud­tee­ga kaas­ne­va­test ohtu­dest jät­kab Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet koos­töös seo­tud ette­võ­te­te ja orga­ni­sat­sioo­ni­de­ga tea­vi­tus- ja uuri­mis­tööd, samu­ti koo­li­de­le suu­na­tud spet­siaal­se­te õppe­ma­ter­ja­li­de koos­ta­mist.

Raud­tee­õn­ne­tus­te sta­tis­ti­ka aas­ta­te lõi­kes on kät­te­saa­dav TJA kodu­le­helt siit

 

Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A, 10614 Tal­linn