Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 tunnusti avaliku raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone

Täna, 26.04.2016 tun­nus­tas sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur tänusünd­mu­sel “Kuld­ne Tõk­ke­puu”, orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse valdkonnas.

“Raud­teeo­hu­tu­se­ga tule­mus­lik tege­le­mi­ne eel­dab pal­ju­de eri­ne­va­te osa­pool­te ühist panust ohu­tu kesk­kon­na loo­misel” ütles Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. “Tun­ne­me uhkust toi­mi­va koos­töö­võr­gus­ti­ku üle kuhu kuu­lu­vad vaba­taht­li­kud, äri­et­te­võt­ted ja rii­giame­ti­te esin­da­jad”, lisas Vahemets

Sise­mi­nis­ter Han­no Pev­ku­ri sõnul teeb riik kõik või­ma­li­ku, et taga­da koda­ni­ke tur­va­li­sus – häi­re­kes­kus võtab vas­tu häda­abi­kõ­ne­sid, pääst­jad ja polit­sei­ni­kud rea­gee­rivad ope­ra­tiiv­selt. Pal­ju õnne­tusi saaks aga ära hoi­da, kui olek­si­me üks­tei­se suh­tes hoolivamad’.

Raud­teeo­hu­tuse vald­kon­na kõr­ge­ma tun­nus­tuse — OLE tee­ne­te­mär­gi andis sise­mi­nis­ter üle järg­mis­te­le isikutele: 

  • Thea Tek­kel – Polit­sei-ja Pii­ri­val­ve­amet, Valga polit­sei­jaos­kond, enne­tus- ja menet­lus­ta­li­tus, noor­soo­po­lit­sei­nik, vanem­ko­mis­saar. Pika­aja­li­se vaba­taht­li­ku tege­vu­se eest ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse arendamisel
  • Niko­lai-Alek­san­der Luik – AS EVR Car­go, ohu­tus­juht. Pika­aja­li­se tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse arendamisel
  • Janar Taal – Maan­tee­amet, Lõu­na regioon, ehi­tus­vald­kon­na juht. Pika­aja­li­se tege­vu­se eest tur­va­li­se­ma liik­lus­keskon­na loo­misel ja ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse aren­da­mise eest
  • Anne Kuusk­mann – Häi­re­kes­kus, Põh­ja kes­kus, val­ve­va­he­tu­se juht. Ras­ke taga­jär­je­ga raud­tee­juh­tu­mi ära­hoid­mise eest.
  • Ain Saa­re – Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia, kujun­da­ja. Pika­aja­li­se tege­vu­se eest ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse arendamisel
  • „Parim esit­le­ja 2016“ on Maan­tee­ame­ti enne­tus­töö osa­kon­na eks­pert Diana Okas
    Tiit­liga “Pari­ma esit­le­ja” tun­nus­ta­tak­se OLE vaba­taht­lik­ku esit­le­jat, kel­le koh­ta hari­dus­as­tus­telt on möö­du­nud aas­tal lae­ku­nud enim posi­tiiv­set tagasisidet.

Tänu­mee­ne “Kuld­ne tõk­ke­puu 2016” lau­reaa­diks on Tal­lin­na Teh­ni­ka­üli­kooo­li pro­fes­sor Dago Antov

Täien­da­valt tun­nus­tas sise­mi­nis­ter tänu­kir­ja­de­ga ca 50 era- ja jurii­di­list isikut.

OLE on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.

Erikülaline Herbert Ving, Viljandimaalt.