TJA: Olukord raudteeliikluses on paranenud

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti (TJA) and­me­tel toi­mus 2016. aas­tal kok­ku 13 raud­tee­õn­ne­tust, mida on olu­li­selt vähem võr­rel­des aas­ta­te­ga 2015 (19 õnne­tust) ja 2014 (20 õnne­tust). Otsa­sõi­te raud­teel vii­bi­nud ini­mes­te­le oli 2016. aas­tal 5 ning moo­tor- või maas­ti­ku­sõi­du­ki (ATV) ja ron­gi kok­ku­põr­keid 8. Sur­ma­ga lõpp­e­nud õnne­tusi oli 1- tege­mist oli otsa­sõi­du­ga ini­me­se­le Vil­jan­di raud­tee­jaa­ma lähis­tel, kok­ku­põr­ge­tes huk­ku­nuid ei olnud. Vigas­ta­da sai kok­ku 7 ini­mest, neist 4 otsa­sõi­tu­des ning 3 kok­ku­põr­ge­tes.

TJA pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Hei­go Saa­re sõnul on õnne­tus­te arv küll pide­valt vähe­ne­nud, kuid mure­ko­haks on endi­selt liik­le­ja­te tähe­le­pa­ne­ma­tus ning raud­tee­ga seo­tud ohtu­de ala­hin­da­mi­ne. „Meie pea­mi­ne sõnum on, et raud­teed üle­ta­des tuleb suu­na­ta kogu tähe­le­pa­nu ümb­rit­se­va­le liik­lu­se­le ja kind­las­ti eemal­da­da iga­su­gu sega­jad nagu kõr­vakla­pid, nuti­sead­med ja muu sel­li­ne. Kui­võrd vii­ma­sel ajal on sage­ne­nud juh­tu­mid jalg­rat­tu­ri­te ja ATV-del liik­le­ja­te­ga, siis panen eral­di just nei­le süda­me­le ohu­tus­reeg­li­te jär­gi­mise olu­li­sust.“

Prob­leemi­de lahen­da­miseks on riik koos­töös ette­võt­ja­te­ga paren­da­nud üle­sõi­tu­de ja üle­käi­ku­de tur­va­va­rus­tust, vii­ma­se kahe aas­ta jook­sul on ohu­tus­taset tõst­vaid töid teh­tud 82 üle­käi­gu­ko­hal üle Ees­ti. Lisaks on teh­tud mit­meid ette­pa­ne­kuid arves­ta­da juba maa­kon­na­pla­nee­rin­gu­te eta­pis raud­tee­üle­tus­kohta­de raja­miseks vaja­li­ku ja sobi­va maa-ala reser­vee­ri­mi­se­ga ja võt­ta see­juu­res arves­se sel­li­seid näi­ta­ja­id nagu ligi­pää­se­ta­vus, näh­ta­vus ja kasu­ta­ta­vus. Ette­pa­ne­ku­te alu­seks oli eba­sea­dus­li­ke raud­tee­üle­tus­kohta­de kaar­dis­ta­miseks teh­tud uuring. „Ala­nud aas­tal saa­vad raud­teeo­hu­tuse tee­mad suurt tähe­le­pa­nu ka uues liik­lus­ohu­tus­prog­ram­mis ning koos­töös Maan­tee­ame­ti­ga ana­lüü­si­me pide­valt uusi või­ma­lu­si, et muu­ta raud­tee­üle­tus­ko­had veel­gi tur­va­li­se­maks,“ lisas Hei­go Saa­re.

Lisaks õnne­tus­juh­tu­mi­te­le mõju­ta­vad ava­lik­ku raud­teeo­hu­tust ja ron­gi­tee­nu­se kva­li­tee­ti eri­ne­vad raud­tee­teh­ni­li­sed juh­tu­mid nagu näi­teks foo­ri­sig­na­li­sat­sioo­ni rik­ked üle­sõi­tu­del, elekt­ri­kat­kes­tused, vee­re­mi rik­ked ja röö­pa­mur­rud, mis tih­ti põh­jus­ta­vad eba­mu­ga­vu­si rei­si­ja­te­le (raud­tee­liik­lu­se aju­ti­ne pea­tu­mi­ne, ron­gi­de hili­ne­mi­ne). TJA hin­nan­gul on ette­võt­jad seni sel­li­sed juh­tu­mid ope­ra­tiiv­selt lahen­da­nud ning rei­si­ja­id ja tei­si seo­tud osa­poo­li õige­aeg­selt infor­mee­ri­nud.

 

Lisainfo:

 

Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031
501 1585
anu.volma@tja.ee
www.tja.ee
Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A, 10614 Tal­linn