Raskete tagajärgedega raudteeõnnetuste arv on suurenenud

2017. aas­ta esi­me­sel poo­lel toi­mus kok­ku 5 raud­tee­õn­ne­tust, mil­le­st 2 olid moo­tor­sõi­du­ki ja ron­gi kok­ku­põr­ked ja 3 otsa­sõi­dud raud­teel vii­bi­nud ini­mes­te­le. Õnne­tus­juh­tu­mi­tes huk­kus kok­ku 6 ini­mest. Möö­du­nud aas­ta samal perioo­dil oli raud­tee­õn­ne­tusi kok­ku 8, mil­les huk­kus 1 ini­me­ne. See­ga on küll vähe­ne­nud raud­tee­õn­ne­tus­te koguarv, kuid ras­ke­te taga­jär­ge­de­ga raud­tee­õn­ne­tus­te arv on suu­re­ne­nud.

Kok­ku­põr­ge­te arv on võr­rel­des 2016. aas­ta esi­m­ese pool­aas­ta­ga vähe­ne­nud, kuid toi­mus kaks tõsist kok­ku­põr­get, mil­les huk­kus 3 ini­mest. Kok­ku­põr­ked leid­sid aset üle­sõi­tu­del, mis olid varus­ta­tud nõue­te kohas­te liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­di­te­ga ning taga­tud oli pii­sav näh­ta­vus raud­tee­le. Kok­ku­põr­ge­te pea­miseks põh­ju­seks on olnud liik­lus­ees­kir­ja­de ran­ge rik­ku­mi­ne sõi­du­au­to juhti­de poolt.

Otsa­sõi­tu­de arv on võr­rel­des eel­mise aas­ta sama perioo­di­ga jää­nud sama­le tase­me­le, kuid siis­ki on suu­re­ne­nud õnne­tus­tes huk­ku­nud ini­mes­te arv. Täna­vu on nen­des õnne­tus­tes kok­ku huk­ku­nud 3 ini­mest. Otsa­sõi­du juh­tu­mi­te pea­miseks põh­ju­seks on ini­mes­te vii­bi­mi­ne raud­teel sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas.

2017. aas­ta I pool­aas­tal on TJA pöö­ra­nud olu­li­selt tähe­le­pa­nu üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le ning noor­te käi­tu­mise­le raud­teel. Lisaks tee­me tihe­dat koos­tööd raud­tee-ette­võ­te­te­ga ja teis­te ame­ti­asu­tus­te­ga, et vahe­ta­da ohu­tus­alast infor­mat­sioo­ni raud­teel toi­mu­va koh­ta ning või­ma­lu­sel enne­ta­valt rea­gee­ri­da oht­li­ke­le juh­tu­mi­te­le. Ole­me täien­da­nud näit­lik­ku pil­di- ja videoma­ter­ja­li, mis on lisa TJA, Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia ja Tar­tu Üli­koo­li koos­töö­na val­mi­nud raud­teeo­hu­tuse õppe­ma­ter­ja­li­de­le.

Tule­ta­me meel­de, et raud­tee üle­ta­misel peab ole­ma eri­ti tähe­le­pa­ne­lik. Auto­ju­hi, jalg­rat­tu­ri või jala­käi­ja­na nähes või kuul­des lähe­ne­vat raud­tee­sõi­du­kit, tuleb selle­le teed anda ning üle­ta­da raud­tee vaid sel­leks ette­näh­tud kohas. Seo­ses suve­va­heaja­ga soo­vi­ta­me lap­se­va­ne­ma­tel oma las­te­le meel­de tule­ta­da raud­tee­ga seo­tud käi­tu­mis­reeg­leid.

Lis­a­in­fo liik­lus­reeg­li­te koh­ta

Alli­kas: TJA