TJA: Õnnetuste vältimiseks peab raudteel liigeldes olema eriti tähelepanelik

TJA pres­si­tea­de
28.11.2017

Sel aas­tal on aset leid­nud kahet­sus­väär­selt pal­ju traa­gi­lis­te taga­jär­ge­de­ga raud­tee­õn­ne­tusi- kok­ku 17 juh­tu­mit, mil­les on huk­ku­nud 12 ja vigas­ta­da saa­nud 4 ini­mest. Õnne­tusi põh­jus­tab pea­mi­selt tähe­le­pa­ne­ma­tus ja hoo­le­tus, mida sage­li või­mendab nuti­sead­me­te ja kõr­va­klap­pi­de kasu­ta­mi­ne. Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet (TJA) paneb ini­mes­te­le süda­me­le, et raud­tee on kõr­gen­da­tud ohu­ga piir­kond ja sel­le üle­ta­mi­ne luba­tud üks­nes üles­käi­gu- ja üle­sõi­du­kohta­del. Ohtu­de ja õnne­tus­te väl­ti­miseks tuleb vaa­da­ta, kuu­la­ta ja olla tähe­le­pa­ne­lik.

Raud­teel lii­gel­des pea mee­les:

 • Raud­tee on oht­lik piir­kond, kui eira­tak­se liik­lus­ees­kir­ja nõu­de­id
 • Raud­tee üle­ta­misel ole eri­ti tähe­le­pa­ne­lik ja eemal­da sega­jad (kõr­vakla­pid, nuti­sead­med jms)
 • Nähes või kuul­des lähe­ne­vat raud­tee­sõi­du­kit, anna selle­le ala­ti teed
 • Arves­ta liik­lus­mär­ke, heli- ja val­gus­sig­naa­le, tõk­ke­puu asen­dit ja regu­lee­ri­ja kor­ral­dusi

Jala­käi­ja mee­les­pea:

 • Raud­teed üle­ta vaid sel­leks ette­näh­tud üle­käi­gu­kohta­des
 • Raud­tee lähi­mas ümb­ru­ses vii­bi vaid raud­tee üle­ta­miseks ja rei­si­ron­gi­le minekuks või sel­lelt tulekuks
 • Raud­tee ning sel­le ümb­rus pole sobiv koht jalu­ta­miseks, spor­ti­miseks, män­gi­miseks või muul moel vaba aja veet­miseks

Jalg­rat­tu­ri mee­les­pea:

 • Raud­teed üle­ta­des pea­tu enne raud­tee­üle­käi­gu- või üle­sõi­du­koh­ta
 • Tule rat­talt maha
 • Veen­du vaa­da­tes ja kuu­la­tes, et lähe­ne­mas pole raud­tee­sõi­du­kit
 • Mine jalg­ra­tast lüka­tes läbi sel­leks ette­näh­tud tõke­test

Sõi­du­ki­ju­hi mee­les­pea:

 • Ole veen­du­nud, et raud­tee­üle­sõi­du­ko­ha­le ei lähe­ne raud­tee­sõi­du­kit
 • Raud­tee­sõi­du­ki­le tee and­miseks jää seis­ma tõk­ke­puu või liik­lus­mär­gi ees, nen­de puu­du­misel vähe­malt viie meet­ri kau­gu­sel esi­me­sest röö­past.
 • Sõi­du­teel on keela­tud par­ki­da raud­tee­üle­sõi­du­ko­ha­le lähe­mal kui 50 meet­rit
 • Sõi­du­kit on keela­tud pea­ta­da raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal
  Raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal ei tohi teha taga­si­pöö­ret ja möö­da­sõi­tu
 • Raud­teed on keela­tud üle­ta­da väl­jas­pool raud­tee­üle­sõi­du­koh­ta

Lis­a­in­fo raud­teel liik­le­mise reeg­li­te ja õnne­tus­te sta­tis­ti­ka koh­ta on kät­te­saa­dav TJA kodu­le­helt


Lis­a­in­fo:

Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A, 10614 Tal­linn