Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju”

Det­semb­ri­kuus viiak­se läbi juba nel­ja­teist­küm­nen­dat kor­da toi­muv raud­teeo­hu­tus­ala­ne jõu­lu­kam­paa­nia, mil­le põhi­sõ­num “Aga mina lasen ron­gi läbi, mind ooda­tak­se jõu­luks koju” tule­tab mei­le meel­de, et raud­tee tur­va­li­ne üle­ta­mi­ne on otse­ses seo­ses ini­m­ese enda tead­li­ku käi­tu­mise ja vas­tu­tus­tun­de­ga.

“Ron­gi­ju­hil ei ole või­ma­lik ron­gi kii­res­ti pea­ta­da või otsa­sõi­du väl­ti­miseks manööv­reid teos­ta­da” ütles Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ning lisas, et raud­tee tur­va­li­seks üle­ta­miseks ja siht­koh­ta jõud­miseks on vaja loo­bu­da tähe­le­pa­nu haju­ta­ja­test ja veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas.

„Kah­juks on sel aas­tal mär­ga­ta mär­ki­mis­väär­set tõu­su raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­te sta­tis­ti­kas ning see­tõt­tu soo­vi­me ini­mes­te­le süda­me­le pan­na, et hoo­le­tu käi­tu­mi­ne raud­teel võib kaa­sa tuua traa­gili­si taga­jär­gi,“ mär­kis AS‑i Ees­ti Raud­tee kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Moni­ka Kal­ju­saar. „Loo­da­me, et antud ohu­tus­kam­paa­nia paneb ini­me­si mõt­le­ma kii­re­te jõu­lu­kuu sagi­mis­te kõr­valt ka selle­le, et raud­tee lähe­duses tähe­le­pa­nu ei hajuks kõr­valis­te­le tege­vus­te­le,“ lisas Kal­ju­saar.

TJA trans­por­di tee­nis­tuse juha­ta­ja Hei­go Saa­re sõnul on sel­le aas­ta õnne­tus­juh­tu­mi­te kas­vutren­di taga jät­ku­valt hoo­le­tu suh­tu­mi­ne raud­tee­ga seo­tud ohtu­des­se. „Raud­teeo­hu­tus on olu­li­ne osa üldi­sest liik­lus­ohu­tusest. Koos­töös OLE ja teis­te raud­teeo­hu­tuse eest seis­va­te orga­ni­sat­sioo­ni­de­ga vii­me iga-aas­ta­selt läbi tea­vi­tus­te­ge­vu­si, et ini­me­si suu­na­ta mõt­le­ma raud­teel liik­le­mise ohtu­de pea­le. Paraku lei­dub ikka ja jäl­le neid, kes tähe­le­pa­ne­ma­tu­sest õnne­tus­tes­se satu­vad. Soo­vi­me kõi­gi­le ees­ti­maalas­te­le tur­va­list jõu­luoo­tust ning tule­ta­me meel­de, et raud­teel lii­gel­des tuleb vaa­da­ta, kuu­la­ta ja mär­ga­ta,“ lisas Hei­go Saa­re.

Raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia “Aga mina lasen ron­gi läbi, mind ooda­tak­se jõu­luks koju” on osa ees­ku­ju­kam­paa­niast Aga Mina, mis on EV 100-le eri­ne­va­te ame­ti­te ja orga­ni­sat­sioo­ni­de poolt tehtav ühis­kin­gi­tus — www.agamina.ee

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia
Tamo Vahe­mets
juha­tu­se esi­mees-tegev­juht
tel: +372 504 5112
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

AS Ees­ti Raud­tee
Moni­ka Kal­ju­saar
kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht
tel 58 090 285
e‑post monika.kaljusaar@evr.ee
www.evr.ee

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Anu Võl­ma
ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
tel 50 11 585, e‑post anu.volma@tja.ee
www.tja.ee

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohu­tu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­teel toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.