Tehnilise Järelevalve Amet algatas menetluse täna hommikul Kulna raudteeülesõidul toimunud kokkupõrke asjaolude uurimiseks

TJA pres­si­tea­de
20.02.2018

Täna hom­mi­kul 8.30 pai­ku toi­mus raud­tee­vee­re­mi ning veo­au­to kok­ku­põr­ge Har­ju­maal, Vasa­lem­ma-Kei­la jaa­ma­va­hel asu­val regu­lee­ri­ma­ta Kul­na raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal. Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet (TJA) käis sünd­mus­ko­hal, et fik­see­ri­da juh­tu­mi esma­sed asjaolud. Kul­na raud­tee­üle­sõit on varus­ta­tud nõue­te­ko­ha­se mär­gis­tu­se­ga ning üle­sõi­dul on taga­tud näh­ta­vus.

TJA sel­gi­tab oma menet­lu­se­ga väl­ja juh­tu­mi täp­se­mad asjaolud seo­ses raud­tee­liik­lu­se kor­ral­da­mise ja vee­re­mi käi­ta­mise nõue­te­ga. Menet­luse käi­gus kont­rol­li­tak­se raud­tee­üle­sõi­du­ko­ha vas­ta­vust keh­tes­ta­tud nõue­te­le ning ana­lüü­si­tak­se vee­re­mi par­da­ar­vu­ti logi­fai­le. Lisaks TJA-le on alga­ta­nud sel­le juh­tu­mi osas menet­luse Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet ning Ohu­tus­juurd­lus­kes­kus.

Info aju­tis­te muu­da­tus­te koh­ta ron­gi­liik­lu­ses ning asen­dus­bus­si­de väl­ju­mis­ajad on kät­te­saa­da­vad Elro­ni kodu­le­helt www.elron.ee

Lis­a­in­fo:
Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A, 10614 Tal­linn


 

Fotod ja video — delfi.ee