Jõulusõnum “Sind oodatakse jõuluks koju”

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga tule­ta­vad taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga tähe­le­pa­ne­lik ja enne sel­le üle­ta­ma asu­mist kind­las­ti veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas.

OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets: „Ron­gid on üheks tur­va­li­sei­maks trans­por­di­va­hen­diks. Samas oma suu­re mas­si ja pika pidur­dus­tee­kon­na tõt­tu on nad meie liik­lu­ses suu­ri­maks ohu­al­li­kaks. See­tõt­tu tuleb raud­tee üle­ta­misel lõpe­ta­da kõik tähe­le­pa­nu haju­ta­vad tege­vu­sed ja kes­ken­du­da raud­tee tur­va­li­se­le üle­ta­mise­le. Mär­ga­tes ron­gi lähe­ne­mas tuleb jää­da ohu­tus­se kau­gu­ses­se ja las­ta rong läbi” lisas Vahe­mets

Kam­paa­nia sõnum haa­kub 2015 aas­ta jõu­lu­kam­paa­niaga