Tule rattalt maha ja lase rong läbi

Täna toi­mub juba 11’ndat kor­da rah­vus­va­he­li­ne raud­teeo­hu­tuse päev ILCAD — http://ilcad.org. Sel­le ja järg­ne­va­te päe­va raa­mes tule­ta­me kal­li­te­le jalg­rat­tu­ri­te­le meel­de põhi­list sõnu­mit enne raudteeülekäiku:

TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI.
“Enne raud­tee üle­käi­gu­ko­ha üle­ta­mist tule rat­talt maha, võta kõr­vakla­pid peast ja veen­du, et ron­gi ei tule! Üle­ta raud­tee jala­käi­ja­na, ratas käekõrval!”


Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.