Jõulukampaania „Lase rong läbi – sind oodatakse jõuluks koju“

Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pres­si­tea­de
02.12.2019

Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet ning MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia tule­ta­vad oma tra­dit­sioo­ni­li­se jõu­lu­kam­paa­niaga meel­de, et raud­tee­le lähe­ne­des veen­du ala­ti raud­tee üle­ta­mise ohu­tuses. Raud­tee üle­ta­misel ole tähe­le­pa­ne­lik, pöö­ra tähe­le­pa­nu nuti­sead­me­telt ümb­rit­se­va­le liik­lu­se­le ning ala­ti lase lähe­nev rong läbi.

Raud­teeo­hu­tus on osa liik­lus­ohu­tusest. Olu­li­ne on anda ees­ku­ju ning käi­tu­da ise ohu­tult. „Tege­le­des iga­päe­va­selt raud­teeo­hu­tuse riik­li­ku järe­le­val­ve­ga, peame tõde­ma, et raud­tee­õn­ne­tus­te pea­miseks põh­ju­seks on hoo­le­tus ja tähe­le­pa­ne­ma­tus. See­pä­rast osa­le­me nii koos­töös MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia kui ka teis­te raud­teeo­hu­tu­se­ga seo­tud asu­tus­te­ga tea­vi­tus­te­ge­vus­tes, et ini­me­si suu­na­ta mõt­le­ma raud­tee­ga seo­tud ohtu­de­le,“ sel­gi­tas TTJA trans­por­di osa­kon­na juha­ta­ja Hei­go Saa­re. „Eile ala­nud adven­di­aja­ga seo­ses soo­vi­me­gi ter­ve TTJA poolt soo­vi­da kõi­gi­le rahu­lik­ku ja tur­va­list jõu­luoo­tust ning tule­ta­da meel­de, et raud­teed üle­ta­des tuleb vaa­da­ta, kuu­la­ta ja mär­ga­ta,“ sõnas Saa­re.

MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets lisas: „Roh­kem kui kin­gi­tusi ooda­tak­se koju meid. Võt­tes raud­tee ohu­tuks üle­ta­miseks pii­sa­valt aega, saa­me olla kind­la­mad, et jõu­lu­aeg toob enda­ga kaa­sa rahul­olu ja pal­ju posi­tiiv­seid koge­mu­si. Raud­tee tur­va­li­seks üle­ta­miseks on vaja loo­bu­da kõi­gist tähe­le­pa­nu haju­ta­va­test tege­vus­test ning veen­du­da, et üle­tus­ko­ha­le ei ole lähe­ne­mas ron­gi.“

Lisaks jõu­lu­kam­paa­nia­le on TTJA koos­töös MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­niaga (OLE) koos­ta­nud raud­teeo­hu­tuse töö­vi­hi­ku, et kujun­da­da õpi­las­te tead­mi­si, hoia­kuid ja käi­tu­mist raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. OLE vaba­taht­li­kud külas­ta­vad hea mee­le­ga koo­li­tun­de ning rää­givad raud­teeo­hu­tusest.

Jõu­lu­kam­paa­nia näol on tege­mist juu­be­li­kam­paa­niaga, mis on jär­je­kor­ras 15. 2004. aas­tal läbi­vii­dud jõu­lu­kam­paa­nia oli esi­me­ne ava­lik raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis.

[cq_vc_sticker backgroundtype=“image” backgroundimage=“14876” icon_fontawesome=”” stickersize=“100px” textlink=“url:https%3A%2F%2Fvalgeohupall.ee||target:%20_blank|”]

Kam­paa­nia kan­nab „Val­ge Õhu­pal­li“ ees­ku­ju­lii­ku­mise tun­nus­mär­ki, mil­le­ga soo­vi­me väl­ja tuua, et kam­paa­nia on suu­na­tud väär­tus­põ­hi­se, tur­va­li­se ja ter­vi­sest hoo­li­va elu­kesk­kon­na kujun­da­mise­le.

Kontaktid

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia MTÜ
Tamo Vahe­mets
Juha­tu­se esi­mees
Tel: 504 5112
E‑post: tamo@operationlifesaver.eu

Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Anne-Mai Hele­mäe
Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­eks­pert
Tel +372 6201 702
E‑post: anne-mai.helemae@ttja.ee
www.ttja.ee

Kampaania video