Koolitati AS Eesti Raudtee raudteeohutuse saadikud

27–28. veebruaril 2020 toi­mus Järva­maal, Jääg­ri Vil­las raud­teeo­hu­tuse saa­di­ku­te koo­li­tus. Koo­li­tu­sel osa­le­jad omanda­sid alg­tead­mised nii raud­teeo­hu­tuse kui ka ava­li­ku esi­ne­mise põhi­tõ­de­dest ja alustest.

See­kord­sel koo­li­tu­sel osa­lesid AS Ees­ti Raud­tee vas­tu­tus­tund­li­kud ja mis­sioo­ni­tun­de­ga töö­ta­jad, kes soo­vivad vaba­taht­li­kult panus­ta­da ini­mes­te raud­teeo­hu­tuse suurendamisse.

Moni­ka Lil­les, Meri­ke Jaa­mul, Marius Kup­per, Ser­gei Zda­no­vitš, Kris­ti Rand, Timo­fei Kilin ja Madis Kõp­per omanda­sid kahe pika väl­ja­kut­seid täis koo­li­tus­päe­va jook­sul vaja­lik­ke tead­mi­si raud­teeo­hu­tus­alas­te tead­mis­te edastamiseks.

Kõik koo­li­tu­sel osa­le­nud läbisid koo­li­tu­se edu­kalt ning said õigu­se ise­seis­valt viia läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi ning kor­ral­da­da vald­kon­na tege­vu­si oma piirkonnas.

Õnnit­le­me koo­li­tu­se läbi­nuid ning ter­vi­ta­me uusi raud­teeo­hu­tus­se panus­ta­vaid vaba­taht­lik­ke – raud­teeo­hu­tuse saadikuid.

Koo­li­tust vii­sid läbi Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia  juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ning koo­li­tus­juht Get­ter Too­me.

Käes­olev koo­li­tus kan­dis jär­je­kor­ra­numb­rit 20 ning raud­teeo­hu­tus­ala­se esit­le­ja tun­nis­tus on väl­jas­ta­tud 135-le vabatahtlikule.

Raud­teeeo­hu­tus­alas­te tege­vus­te ja loen­gu­te läbi­vii­miseks raud­teeo­hu­tuse saa­di­ku­te poolt saat­ke kiri aad­res­si­le ole@ole.ee

Lase rong läbi!

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, Ope­rail AS, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.