Algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Vaata vasakule ja paremale ning lase rong läbi“

11. maist kuni 17. mai­ni viiak­se läbi tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mil­le põhi­sõ­nu­miks on „Vaa­ta vasa­ku­le ja vaa­ta pare­ma­le ning lase rong läbi“. Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la foo­ku­ses kolm teemat:

  • las­te­le suu­na­tud teavitustegevused;
  • oht­li­kud tege­vu­sed raud­tee ületamisel;
  • raud­tee­ga seo­tud vas­tu­tus­tund­lik pil­dis­ta­mi­ne ja filmimine.

Kam­paa­nia viiak­se läbi koos­töös vas­tu­tus­tund­li­ke raud­tee-ette­võ­te­te­ga ning Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti­ga. „Vii­ma­sel ajal on kas­va­nud eri­ne­va­tes mee­dia­ka­na­li­tes aval­da­tav mater­jal, mil­les kuju­ta­tak­se ini­mes­te raud­teel vii­bi­mist posi­tiiv­ses võt­mes. Sel­lis­te mater­ja­li­de val­mis­ta­mi­ne ja aval­da­mi­ne on vas­tu­tus­tun­de­tu ega ole koos­kõ­las hea tava­ga“, ütles MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Soo­vi­me ava­lik­ku­se­le tead­vus­ta­da, et ini­m­ese ase­ta­mi­se­ga raud­tee­le, sea­tak­se ohtu tema elu ja pil­dis­ta­mise või fil­mi­mi­se­ga doku­men­tee­ri­tak­se tema poolt toi­me pan­dud väär­te­gu. Raud­teel, sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas oma­vo­li­li­ne vii­bi­mi­ne on luba­tud vaid raud­tee­ta­ris­tu oma­ni­ku loal“, lisas ta.

Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti poolt aval­da­tud and­me­tel, lei­dis raud­teel 2019. aas­tal aset 17 õnne­tus­juh­tu­mit, mil­les huk­kus 7 ini­mest. 2019. aas­ta pais­tis sil­ma ka nn. napi­ka­te­ga, kus õnne­tu­se toi­mu­mi­ne oli vaid het­ke küsi­mus. Nen­de juh­tu­mi­te­ga olid seo­tud eelkõi­ge noo­red ja lapsed.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­lal edas­ta­me eri­ne­vaid tee­ma­sid ja sõnu­meid eri­ne­va­te­le siht­grup­pi­de­le.  Näda­la esi­m­ese poo­les on foo­kus las­tel, kel­le jaoks ole­me val­mis­ta­nud tun­tud las­te­la­vas­tuse Mõm­mi aabits tege­las­ku­ju­de­ga videok­li­pi „Mõm­mi­bee­bi, lase rong läbi!“, või­mal­da­me kodu­le­helt alla­laa­di­da eel­misel aas­tal val­mi­nud raud­teeo­hu­tus­ala­se­töö­vi­hi­ku ning tut­vus­ta­me pea­gi val­mi­vat uut inte­rak­tiiv­set õppe­va­hen­dit, mis aitab õpe­ta­ja­tel män­gu­li­ses vor­mis ise raud­teeo­hu­tu­se­ga seo­tud tee­ma­sid käsit­le­da. Näda­la kesk­pai­gas käsit­le­me kõr­va­klap­pi­de kand­mi­se­ga seo­tud prob­lee­me, mis on mure­ko­haks vii­ma­se aas­ta jook­sul nii jala­käi­ja­te kui ka jalg­rat­tu­ri­te puhul. Näda­la tei­se poo­le suu­na­me visuaal­se mee­dia ja sisu­loo­ja­te­le, kes seavad raud­teel nii ennast ja kui pil­dis­ta­ta­vaid ohtu ning teki­ta­vad visuaal­ses mee­dias vale­ar­va­must, et raud­teel pil­dis­ta­mi­ne ja fil­mi­mi­ne on luba­tud tege­vus. Anna­me väl­ja vas­tu­tus­tund­li­ku fotograa­fi raud­tee­ga seo­tud mater­ja­li­de pil­dis­ta­mise põhimõtted.

Ohtlikud tegevused raudtee ületamisel

Mobiil ja kõr­vakla­pid haju­ta­vad liik­lu­ses sinu tähe­le­pa­nu. Ras­ke on näha ja kuul­da lähe­ne­vat ron­gi. Ron­gi­juht ei saa ohu kor­ral otsa­sõi­tu väl­ti­da! Mär­ka ron­gi ja üle­ta raud­tee ohutult.

Esi­me­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal vii­di läbi 2005 aastal.

Lis­a­in­fo:
Tamo Vahemets
Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esimees
Tel: 504 5112
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004. aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS Ope­rail, Ede­la­raud­tee AS ja AS GoRail.

Lisamaterjalid

Raudteeohutusalane töövihik lastele
Kampaania värvipilt