Tänusündmus Kuldne Tõkkepuu 2015

Pres­si­tea­de

Tänusünd­mu­sel Kuld­ne Tõk­ke­puu 2015 tun­nusta­ti raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne. Kol­ma­päe­val, 29.04.2015 vii­di läbi tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2015, kus tun­nusta­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. Tee­ne­te­mär­gid ja tänu­kir­jad andis üle sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur. Tänu­mee­ne „Kuld­ne tõk­ke­puu 2015“ päl­vis Kai Kuus­pa­lu Maanteeametist.

Raud­tee-ette­võt­ja Tiit Pruu­li kõne­les rii­gi ja era­et­te­võt­ja­te moraal­sest vas­tu­tusest raud­tee­õn­ne­tus­te enne­tus­töös. „Tih­ti tegel­dak­se ainult nen­de asja­de­ga, mis sea­du­se jär­gi amet­kon­na või ette­võt­te vas­tu­tus­alas­se kuu­lu­vad. Tähe­le­pa­nu­ta jäe­tak­se moraal­ne vas­tu­tus. Nii jää­vad mit­med olu­li­sed tee­mad eikel­le­gi­maa­le, hal­li tsoo­ni, mil­le­ga kee­gi ei tege­le. Raud­teeo­hu­tuse enne­tus­töö on just sel­li­ne vald­kond, mis kukub eri amet­kon­da­de vahe­le ja mil­le­ga tege­le­mise eest pree­miat ei maks­ta. Õnneks on hea koda­ni­ku­ühis­kon­na näi­teks ole­mas OLE fanaa­ti­li­ne selts­kond, kes teeb seda tänu­väär­set tööd oma põhi­töö kõr­valt ja jär­jest enam vaba­taht­lik­ke, kes siia siis­ki aas­ta­id on panus­ta­nud,“ sõnas Pruuli.

Kai Kuus­pa­lu tun­nusta­ti tänu­mee­ne­ga  „Kuld­ne tõk­ke­puu 2015“ vaba­taht­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se enne­tus­te­ge­vu­se kaa­sa­mise eest eri­ne­va­tes­se liik­lus­ohu­tuse paren­da­mi­se­ga seo­tud tege­vus­tes­se, näi­teks Kai eest­ve­da­misel on OLE koos­ta­mas OLE auto­koo­li­de­le raud­teeo­hu­tus­alaseid koo­li­tus­ma­ter­ja­le, sel­gi­tas OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets

Tee­ne­te­mär­gid pro­fes­sio­naal­se tege­vu­se eest vald­kon­nas pälvisid:

 • Ivan Kap­pa­nen – AS Ees­ti Raud­tee, ohutusjuht
 • Aare Ehan­di – Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet, Põh­ja pre­fak­tuur, büroo juht
 • Anvar Salo­mets – Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet, pea­di­rek­to­ri asetäitja
 • Kai­ret Kõl­jalg – Pääs­te­amet, enne­tus­töö osa­kon­na koo­li­tus­tee­nus­te ekspert
 • Lin­da Oks – Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet, Valga polit­sei­jaos­kond, vanemkomissar

„Parim esit­le­ja 2014“ tun­nus­tuse päl­vis Maan­tee­ame­ti liik­lus­kas­va­tu­se peaspet­sia­list Ker­li Lei­man. Täien­da­valt anti üle ca 50 tänu­kir­ja nii era- kui jurii­di­lis­te­le isikutele.

Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ on vara­se­ma­tel aas­ta­tel pälvinud:

 • Tal­lin­na Linnavalitsus
 • Lii­vi­ka Juksaar
 • Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­ku­se AS
 • Tar­mo Miilits
 • Lää­ne-Ees­ti Päästekeskus
 • Järva­maa päästeosakond
 • And­rei Sozinov
 • Marek Lind­maa
 • JCDecaux Ees­ti OÜ
 • Ees­ti Ter­vi­se­den­duse Ühin­gu Har­ju osakond

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets, OLE juha­tu­se esimees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.