Lõputöö — Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

Autor: Trii­nu Uibo­leht

ABSTRAKT 

Antud lõpu­töö uuri­mis­prob­lee­miks oli suu­re­ne­nud otsa­sõi­tu­de arv jala­käi­ja­te­le Ees­ti raud­tee­del. Sel­lest tule­ne­valt sea­ti ees­mär­giks kind­laks teha jala­käi­ja­te ja jalg­rat­tu­ri­te liik­lus­käi­tu­mise pea­mised karak­te­ris­ti­kud Ees­ti üle­käi­gu­kohta­del, tuua väl­ja huvi­pak­ku­va­mad asjaolud ning pak­ku­da lahen­dusi, kui­das ja mil­lis­te meet­me­te­ga taga­da liik­le­ja­te kor­rekt­ne käi­tu­mi­ne.

Uuri­mis­kü­si­mus­te­le vas­tus­te leid­miseks kasu­ta­ti kva­li­ta­tiiv­set mee­to­dit – mit­te­osale­vat vaat­lust. Liik­le­ja­te käi­tu­mise jäl­gi­miseks kasu­ta­ti Ees­ti Raud­tee tur­va­kaa­me­ra­te video­sal­ves­tusi. Vaat­lus­ob­jek­ti­deks vali­ti Aeg­viidu, Tapa ja Valga raud­tee­jaama­de lähe­duses ole­vad üle­käi­gu­ko­had. Ana­lüü­sid põhi­ne­vad 1529 liik­le­jal, kel­lest 1156 olid jala­käi­jad, 359 jalg­rat­tu­rid, 9 rull­ui­su­ta­jad, 4 moo­toriga ratas­too­li ja 1 rol­le­ri­juht. Vaat­lus­tel jäl­gi­ti pea­mi­selt liik­le­ja­te tähe­le­pa­ne­lik­kust raud­tee üle­ta­misel, kas soo­ri­ta­tak­se üle­tus õigest kohast ja kas jalg­rat­tu­rid tule­vad nõue­te­ko­ha­selt rat­talt maha. Kok­ku ei tuvas­ta­tud 690 jala­käi­jal suu­re­mat tähe­le­pa­nu pöö­ra­mist ron­gi tule­ku­le ning näh­ti 359 jalg­rat­tu­rit, kel­lest 293 ei tul­nud üle­käi­ku üle­ta­des rat­ta pealt maha. Rik­ku­mi­si panid see­ga toi­me vaa­del­dud jala­käi­ja­test 60% ja jalg­rat­tu­ri­test 82%. Tuvasta­ti prob­lee­me seo­ses raud­tee üle­ta­mi­se­ga väl­jas­pool üle­käi­ku, tõk­ke­puu eira­mise ning kõr­va­klap­pi­de ja mobiil­te­le­fo­ni kasu­ta­mi­se­ga, mis tõm­bab tähe­le­pa­nu ümb­rit­se­va liik­lu­se jäl­gi­mi­selt. Töö on teos­ta­tud koos­töös Ees­ti Raud­tee, Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti ja MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­niaga.

Võt­me­sõ­nad: raud­teeo­hu­tus, liik­le­ja­te käi­tu­mi­ne, raud­tee­õn­ne­tu­sed, raud­tee­üle­käi­gu­ko­had

Vaa­ta lõpu­tööd siit /.pdf / 2.5MB

SISUKORD

1.1 Vara­semad uurin­gud … 8

1.2 Raud­tee­üle­käi­ku­del keh­tivad regu­lat­sioo­nid … 9

1.3 Raud­tee­õn­ne­tu­sed Euroo­pas … 12

1.4 Raud­tee­õn­ne­tu­sed naa­ber­rii­ki­des … 14

1.4.1 Soo­me … 14

1.4.2 Läti … 14

1.4.3 Lee­du … 15

1.4.4 Root­si … 15

1.5 Raud­tee­õn­ne­tu­sed Ees­tis … 18

1.6 Teo­ree­ti­li­se osa kok­ku­võ­te ja järel­dused … 20

2.1 Prob­lee­mi uuri­miseks vali­tud metoo­di­ka … 22

2.2 Vali­tud metoo­di­ka põh­jen­dus … 23

2.3 Uurin­gu läbi­vii­mise kohad … 24

2.4 And­me­te kogu­mi­ne … 27

2.5 And­me­tööt­lus­vii­sid ja ‑vahen­did … 27

2.6 Metoo­di­ka kok­ku­võ­te ja järel­dused … 28

3.1 Vaat­lus­te tule­mu­sed … 29

3.2 Tule­mus­te ana­lüüs … 33

3.3 Ette­pa­ne­kud ja aru­te­lu …  37

3.4 Uurin­gu­tu­le­mus­te kok­ku­võ­te ja järel­dused …  40

Lisa 1. Raud­tee­üle­käi­gu­koht … 50

Lisa 2. Ees­ti Raud­tee jaamad ja vahe­maad 2014 … 51

Lisa 3. Aeg­viidu raud­tee­jaa­ma üle­käi­gu­koht … 52

Lisa 4. Tapa üle­käi­gu- ja üle­sõi­du­koht … 53

Lisa 5. Valga raud­tee­üle­käi­gu­koht … 54

Lisa 6. Aeg­viidu raud­tee­jaa­ma tur­va­kaa­me­ra … 55

Lisa 7. Tapa raud­tee­jaam, per­roon ja raud­tee … 56

Lisa 8. Aeg­viidu raud­tee­üle­käi­gu tõk­ked … 57

Lisa 9. Reeg­leid rik­kuv jalg­rat­tur Valga üle­käi­gu­ko­hal … 58

Lisa 10. Reeg­leid rik­kuv jalg­rat­tur Tapa üle­käi­gu­ko­hal … 59

Lisa 11. Vaat­lus­pro­to­kol­li kok­ku­võ­te 2. ja 3. vaat­lus­päe­va koh­ta … 60

Lisa 12. Jäl­gi­tud liik­le­ja­te koguarv … 63

Lisa 13. Jäl­gi­tud liik­le­ja­te lõpp­sta­tis­ti­ka … 64