Pressiteade: Uued juhised raudtee turvaliseks ületamiseks aitavad säästa elusid

Genf, Šveits

Rah­vus­va­he­li­ne Maan­tee­trans­por­di Liit (IRU), Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­de Föde­rat­sioon (UIC) ja Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) aval­da­sid 3. mail 2016 flaieri juhis­te­ga raud­tee tur­va­li­seks üle­ta­miseks. Flaieri ees­mär­giks on elu­kut­se­lis­te auto­juhti­de tead­lik­ku­se tõst­mi­ne ja raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­va­te õnne­tus­te arvu vähendamine.

Raud­tee­üle­sõi­tu­de kasu­ta­mi­ne on ohu­tu seni­kaua kuni kasu­ta­jad jär­givad kõi­ki keh­ti­vaid reeg­leid. Ris­kid siis­ki jää­vad ja raud­tee­vee­re­mi ning veo­ki­te kok­ku­põr­ge­te taga­jär­jed võivad olla väga rasked.

ÜRO Euroo­pa Majan­dus­ko­mis­jo­ni (UNECE) 1968. aas­ta maan­tee­liik­lust käsit­lev Vii­ni kon­vent­sioon sätes­tab, et „ron­gi­del on eelis­õi­gus, samas kui auto­ju­hid ja jala­käi­jad pea­vad jär­gi­ma raud­tee­üle­sõi­tu­de tur­va­li­seks üle­ta­miseks liik­lus­mär­ke ja –sig­naa­le, hoi­des nii ära rik­ku­mis­test tin­gi­tud või­ma­lik­ke kok­ku­põr­keid ja ron­gi­rei­si­ja­te, — mees­kon­da­de ning teis­te liik­le­ja­te elu­de ohtu seadmise.”

Vii­mas­tel aas­ta­küm­ne­tel on kogu maa­il­mas olu­li­selt kas­va­nud nii maan­tee­del kui ka raud­tee­del vee­ta­va­te kau­pa­de maht. Sel­lest tule­ne­valt on suu­re­ne­nud ka raud­tee­üle­sõi­tu­de ohutase.

See­tõt­tu ühen­da­sid­ki üle­maa­ilm­sed maan­tee- ja raud­tee­trans­por­di assot­siat­sioo­nid IRU ja UIC ning Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia jõud tõst­maks elu­kut­se­lis­te auto­juhti­de tead­lik­kust raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tu­se­ga seo­tud temaa­ti­kast. Aval­da­tud flaier ei käsit­le kõi­ki olu­kor­di, mis võivad tek­ki­da raud­tee­üle­sõi­tu­de kasu­ta­misel elu­kut­se­lis­te auto­juhti­de poolt, kuid sel­le ees­mär­giks on tõs­ta nen­de tead­lik­kust ris­ki­dest, mis võivad viia kokkupõrgeteni.

IRU maan­teeo­hu­tuse komis­jo­ni pre­si­dent Rob Aar­se sel­gi­tas: „Tõe­li­se maan­tee­trans­por­di pro­fes­sio­naa­li jaoks on ka üks liik­lusõn­ne­tus lii­ga pal­ju. Me ter­vi­ta­me või­ma­lust teha koos­tööd UIC ja Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia’ga raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tu­maks muut­mis­el. Meie ees­mär­giks on tõs­ta juhti­de tead­lik­kust või­ma­li­kest ris­ki­dest ja sääs­ta nii elusid.”

UIC pea­di­rek­tor Jean-Pier­re Loubi­noux rõhu­tas: „Ole­me sel­le oht­li­ku kesk­kon­na­ga tege­le­nud juba aas­ta­id, kuid vaid koos­töö sel­lis­te maan­tee­trans­por­di orga­ni­sat­sioo­ni­de­ga nagu IRU või­mal­dab tõs­ta ohu­tus­ta­se­me raud­tee­üle­sõi­tu­del kõr­gei­ma võimalikuni.”

OLE tegev­juht Tamo Vahe­mets lisas: „Olen veen­du­nud, et need UIC ja IRU’ga koos­töös väl­ja töö­ta­tud ohu­tus­ju­hi­sed aita­vad elu­kut­se­lis­tel auto­juhti­del mõis­ta pare­mi­ni raud­tee üle­ta­mi­se­ga seo­tud ris­ke, andes nei­le sel­ged juhi­sed raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuks kasu­ta­miseks. Ma loo­dan, et juhid võta­vad antud näpu­näi­teid tõsi­selt ja käsit­le­vad neid kui ohutusreegleid.”

Lisaks juhti­de tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le, aitab koos­töö kol­me orga­ni­sat­sioo­ni vahel paran­da­da raud­tee­üle­sõi­tu­de pro­jek­tee­ri­mise kva­li­tee­ti ja suu­ren­da­da nen­de kasu­ta­mise ohutust.

Raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tusflaier on prae­gu saa­da­val ing­li­se kee­les, aga peat­selt ka teis­tes keeltes.

Luge­ge lisa
IRU work to inc­rease road safety
UIC work to inc­rease rail safe­ty ja road/rail safe­ty
OLE work to inc­rease road/rail safety

 

Märkus toimetajatele

Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­de Kon­fö­de­rat­sioon (UIC)

Parii­sis asuv UIC koondab 200 raud­tee-ette­võ­tet maa­il­ma erie­vaist pai­gust. Orga­ni­sat­sioo­ni pea­miseks ees­mär­giks on üle­ilm­ne raud­tee­trans­por­di eden­da­mi­ne ja liik­me­te vahe­li­se rah­vus­va­he­li­se koos­töö kor­ral­da­mi­ne. Pea­mised tege­vu­sed on suu­na­tud teh­ni­li­se­le har­mo­ni­see­ri­mise­le ja raud­tee­stan­dar­di­te väl­ja­töö­ta­mise­le, kauba- ja rei­si­ve­du­de (sh kiir­ron­gi­liik­lu­se) aren­da­mise­le, raud­tee­trans­por­di jät­ku­suut­lik­ku­se taga­mise­le, ohu­tuse­le, tur­va­li­se­le ja koo­li­tu­se­le. UIC teeb tihe­dat koos­tööd enam kui 50 rah­vus­va­he­li­se orga­ni­sat­sioo­ni ja erialaliiduga.

IRU

IRU on üle­maa­ilm­ne maan­tee­trans­por­di orga­ni­sat­sioon, mis edendab majan­dus­kas­vu ja hea­olu ini­mes­te ja kau­pa­de jät­ku­suut­li­ku lii­ku­vu­se kau­du. 1948. aas­tal asu­ta­tud IRU tegut­seb enam kui 100 riigis.

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE)

Tal­lin­nas paik­nev OLE on 2004. aas­tal AS Ees­ti Raud­tee poolt asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le ees­mär­giks on Suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ja sel­le taga­jär­jel huk­ku­nu­te ning vigas­ta­tu­te arvu. OLE liime­teks on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.

 

Meediakontaktid

Marie Plaud
ase­di­rek­tor — kommunikatsioon
Inter­na­tio­nal Union of Railways (UIC)
16, rue Jean Rey — F‑75015 Paris, France
Tel +33 (0)1 44 49 20 52 | Fax +33 (0)1 44 49 20 59
plaud@uic.org
www.uic.org

John Kidd
kommunikatsioonijuht
IRU
16, che­min de la Voie-Creuse / B.P. 44
CH-1211 Gene­va 20, Switzerland
Tel: +41–22-918 27 07
press@iru.org
www.iru.org

Tamo Vahe­mets
tegevjuht
Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia
Toom­puies­tee 35
10133 Tal­linn, Estonia
Reg nr. 80215200
A/A: 10220041791012 SEB
Tel: +372 50 45 112
ole@ole.ee
www.ole.ee/en/

 

 

Voldikud

Bus­si­juhti­de­le Tak­so­juhti­de­le Veo­ki­juhti­de­le