Pressiteade! Kaheksas raudteeülesõitude ohutuspäev ILCAD 2016

UIC, LDz ja OLE kuu­lu­ta­vad 10. juu­nil Riias (Läti), 11. juu­nil Tal­lin­nas (Ees­ti) väl­ja kahek­san­da raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ILCAD  

 

(Pariis/Riia/Tallinn, 9. juu­nil 2016) 10. ja 11. juu­nil kor­ral­da­vad Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­de kon­fö­de­rat­sioon (UIC), raud­tee-ette­võt­ted üle kogu maa­il­ma, roh­ke­ar­vu­li­sed part­ne­rid maan­tee­trans­por­di sek­to­rist ja mit­med rah­vus­va­he­li­sed orga­ni­sat­sioo­nid kahek­san­da üle­maa­ilm­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va (ILCAD: www.ilcad.org). Üle­maa­ilm­ne kam­paa­nia kuu­lu­ta­tak­se ava­tuks raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le pühen­da­tud kon­ve­rent­sil, mil­le kor­ral­dab Läti Raud­tee (LDz) 10. juu­nil Riias. Kon­ve­rent­si­le järg­neb 11. juu­nil Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) poolt kor­ral­da­tud väl­ja­sõit Tal­lin­na.

Jean-Pier­re Loubi­noux: “Nagu ka eel­mis­tel aas­ta­tel, ole­me uhked, et meie üle­maa­ilm­ses­se kam­paa­nias­se on kaa­sa­tud umbes 40 osa­le­ja­rii­ki, kes levi­ta­vad meie sõnu­mit oma kodu­leh­te­del, sot­siaal­mee­dias või kor­ral­da­des 10–11 juuni pai­ku kam­paa­nia­le pühen­da­tud eri­üri­tusi. ILCA­Dil osa­le­jad kes­ken­du­vad raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le, kuid on ka rii­ke, mis kasu­ta­vad kam­paa­niat ava­lik­ku­se tead­lik­ku­se tõst­miseks ohtu­dest, mis varit­se­vad ini­me­si raud­teed sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas üle­ta­des või raud­tee­plat­vormi­del. Soo­vi­me meie part­ne­ri­te­le jõu­du kam­paa­nia kor­ral­da­misel.”

Igal aas­tal valivad ILCA­Di part­ne­rid oma ava­lik­ku­se­le suu­na­tud kam­paa­nia­le eri­ne­va foo­ku­se. Kuna mit­me­tes rii­ki­des on vii­mas­tel aas­ta­tel suu­re­ne­nud eaka­te­ga raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­va­te õnne­tus­te arv, ole­me me otsus­ta­nud selle­le aas­tal kes­ken­du­da tee­ma­le “Eakad ja tun­ne­tus- ning lii­ku­mis­häi­re­te­ga isi­kud”.

On oht, et eakad võivad sat­tu­da oma eks­li­ku või tead­li­kult eba­õi­ge käi­tu­mise tõt­tu õnne­tus­tes­se nii jala­käi­ja­te, jalg­rat­tu­ri­te kui ka auto­juhti­de­na. Sel­le ela­nik­kon­na gru­pi puhul võib eba­õi­ge käi­tu­mi­ne olla tin­gi­tud har­ju­mus­test, eaga seo­tud prob­leemi­dest (näge­mise või kuul­mise hal­ve­ne­mi­ne) või oma või­me­te üle­hin­da­mi­sest. Ohu­tus­nõue­te­ga mit­te­ar­ves­ta­mi­ne võib kaa­sa tuua hoo­le­tu käi­tu­mise ja sel­lest tule­ne­va ras­ke­te vigas­tus­te või koguni sur­ma­ga lõpp­e­va­tes­se õnne­tus­tes­se sat­tu­mise. Ohtu võivad sat­tu­da ka kaas­liik­le­ja­te – kaas­sõit­ja­te, raud­tee­töö­ta­ja­te ja ron­gi­rei­si­ja­te – elud. Eaka­te ja lii­ku­mis­puue­te­ga ini­mes­te tead­lik­ku­se tõst­miseks on UIC ja LDz väl­ja töö­ta­nud spet­siaal­sed pla­ka­tid ja uue videok­li­pi Inter­ne­tis ja tele­vi­sioo­nis esi­ta­miseks. Kam­paa­nia mater­ja­lid on saa­da­val ILCA­Di kodu­lehel www.ilcad.org

Ava­lik­ku­se­le mõel­dud kam­paa­nia­ma­ter­ja­lid on suu­na­tud küll eaka­te­le, kuid on heaks meel­de­tu­le­tu­seks ka kõi­gi­le teis­te­le raud­tee üle­ta­ja­te­le ja lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te­le.

Meie 2016. aas­ta enne­tus­sõ­num on “Ära üle­hin­da raud­teel oma või­meid!”  ja see on mõel­dud kõi­gi­le liik­le­ja­te­le.

 

Kas tead­si­te, et?

 • Eel­ne­va­tel aas­ta­tel on kam­paa­nia ava­üri­tus toi­mu­nud:
  • 2009. aas­tal Euroo­pa Komis­jo­nis Brüs­se­lis
  • 2010. aas­tal Euroo­pa Komis­jo­nis Brüs­se­lis ja INF­RA­BE­Lis Bel­gias
  • 2011. aas­tal PLKs Vars­sa­vis, Poolas
  • 2012. aas­tal RFFis Parii­sis, Prant­sus­maal
  • 2013. aas­tal ÜROs (Euroo­pa majan­dus­ko­mis­jo­nis (UNECE)  Gen­fis, Šveit­sis
  • 2014. aas­tal REFE­Ris Lissa­bo­nis, Por­tu­ga­lis
  • 2015. aas­tal TCDDs Istanbu­lis, Tür­gis
 • Sta­tis­ti­kat:
  • 2016. aas­ta ILCA­Dil osa­leb 40 rii­ki www.ilcad.org (osa­le­ja­te link)
  • Kogu maa­il­mas on umbes 600 000 raud­tee­üle­sõi­tu (213 000 neist asu­vad USAs ja 113 000 Euroo­pas)
  • Euroo­pas huk­kub raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­va­tes õnne­tus­tes 1% kõi­gist liik­lusõn­ne­tus­tes huk­ku­nu­test, kuid enam kui 25% raud­tee­õn­ne­tus­test lõpp­e­vad fataal­se­te taga­jär­ge­de­ga. 2012. aas­tal toi­mus Euroo­pa raud­tee­üle­sõi­tu­del 555 kok­ku­põr­get, mil­le­st 322 lõpp­e­sid sur­ma ja 364 ras­ke­te vigas­tus­te­ga). Külas­ta­ge ka safetydb.uic.org (pdf) ja www.era.europa.eu (pdf)
  • Üle 65-aas­ta­s­te ini­mes­te hulk on maa­il­mas kahe­kor­dis­tu­mas, suu­re­ne­des täna­selt 600 mil­jo­nilt 2050. aas­ta­ks 1,6 mil­jardi­ni (moo­dus­ta­des prae­gu 8,5 % ja 2050. aas­tal 17% maa­il­ma ela­nik­kon­nast), and­med on pärit pub­li­kat­sioo­ni­st “An Aging World: 2015”: www.census.gov (pdf). See USA rah­vas­ti­ku­bü­roo hil­ju­ti aval­da­tud aru­an­ne uurib glo­baal­seid ela­nik­kon­na vana­ne­mise tren­de ja üle 65-aas­ta­se ela­nik­kon­na või­ma­lik­ku kas­vu, pöö­ra­tes seal­juu­res tähe­le­pa­nu piir­kond­li­ke ise­ära­sus­te­le. Vaa­del­di kõi­ki maa­il­ma rii­ke, kes­ken­du­des Euroo­pa­le ja Aasia­le. Jaa­pan on vani­ma ela­nik­kon­na­ga riik maa­il­mas ja säi­li­tab sel­le posit­sioo­ni ka 2050. aas­tal. 2050. aas­ta­ks kol­me­kor­dis­tub maa­il­mas üle 80-aas­ta­set ini­mes­te arv, ula­tu­des 446,6 mil­jo­ni ini­me­se­ni (2015. aas­tal 126,4 mil­jo­nit). Kesk­mi­ne eel­da­tav elu­iga peaks ker­ki­ma täna­selt 68,6 aas­ta­lt 76,2 aas­ta­ni. Alli­kas: www.census.gov (link)
  • Autot juh­tivad, jalg­rat­ta­ga sõit­vad ja jalg­si raud­teed üle­ta­vad eakad vaja­vad roh­kem tähe­le­pa­nu juba täna ja veel­gi roh­kem tule­vi­kus. Mõne­des rii­ki­des keh­tib nõue, et eakad pea­vad juh­ti­mis­õi­gu­se säi­li­ta­miseks läbi­ma täien­da­va arst­li­ku kont­rol­li.
  • Mõnin­ga­tes rii­ki­des nagu Jaa­pan on vana­ne­va ela­nik­kon­na­ga seo­tud prob­leemi­de­ga tege­le­tud juba aas­ta­id ning kor­ral­da­tud on spet­siaal­selt eaka­te­le mõel­dud raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­kam­paa­niaid.
  • Mõnin­ga­te rii­ki­de (pea­mi­selt Euroo­pas, kus pee­tak­se eral­di arves­tust liik­lusõn­ne­tus­tes kan­na­ta­nu­te vanu­se osas) and­med näi­ta­vad, et eaka­te­ga toi­mu­nud õnne­tu­sed moo­dus­ta­vad 18% kõi­gist raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­nud õnne­tus­test ja 38% raud­tee­üle­sõi­tu­del huk­ku­nu­test kuu­lu­vad eaka­te hul­ka.

Lisainfo:

www.ilcad.org
www.facebook.com/ilcad
twitter.com/#!/ilcad

 

Meediakontaktid:

Marie Plaud
plaud@uic.org
+33144492052

Isa­bel­le Fon­ver­ne
fonverne@uic.org
+33144492091

Edgars Vilcans
edgars.vilcans@ldz.lv
+37167233797
www.ldz.lv

Tamo Vahe­mets
ole@ole.ee
+372 50 45 112
ole.ee/en